SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Zverejnené návrhy budúcich misií programu Horizon Europe budú konzultované priamo s občanmi

Aktualita

Dňa 25. júna 2020 uverejnila skupina nezávislých odborníkov na vysokej úrovni návrh pre možné európske výskumno-inovačné misie v rámci programu Horizon Europe. Jasne formulované misie budú riešiť naliehavé problémy, ktorým čelí spoločnosť a ľudia. Tieto výzvy zahŕňajú témy: rakovina, prispôsobenie sa zmene klímy, zdravé oceány, klimaticky neutrálne mestá a zdravú pôdu a potraviny. Každá z budúcich misií bude mať jasne definované merateľné ciele a očakávané vplyvy dosiahnuteľné v rámci stanoveného časového horizontu.

Päť možných konkrétnych misií navrhnutých misijnými radami (tzv. Mission Boards) sú:

  1. Víťazstvo nad rakovinou: Uskutočniteľná misia (Conquering Cancer: Mission Possible) – do roku 2030 pomôže misia zachrániť viac ako 3 milióny ľudských životov ohrozených rakovinou, čo umožní ľuďom žiť dlhšie a lepšie; to bude uskutočnené prostredníctvom vedeckého bádania pomáhajúceho lepšie pochopiť túto chorobu, zvýšením prevencie, zlepšením diagnostiky a liečenia, podporou kvality života ľudí trpiacich rakovinou a celkovým zaistením spravodlivého prístupu k týmto riešeniam.
  2. Zrýchlenie prechodu na klimaticky pripravenú a odolnú Európu (Accelerating The Transition To A Climate Prepared And Resilient Europe) – do roku 2030 musí byť Európa pripravená odolávať klimatickým výkyvom; urýchliť transformáciu smerom k zdravej a prosperujúcej budúcnosti rešpektujúc planetárne medze a rozvinúť riešenia pre zvýšenie odolnosti spoločnosti, ktoré vyžadujú zmeny jej fungovania.
  3. Regenerácia oceánov a vôd (Regenerating our Ocean and Waters) – do roku 2030 pomôže misia vyčistiť morské a sladké vody, obnoviť degradované ekosystémy a prostredia, dekarbonizovať hospodárstvo spojené s námornými, riečnymi a pobrežnými aktivitami s cieľom využívať ich produkty a služby udržateľným spôsobom.
  4. 100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030 – pomocou občanov a pre občanov (100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens) – misia bude podporovať a demonštrovať príklad 100 európskych miest, ktoré budú slúžiť ako model pri systematickej transformácii smerom ku klimatickej neutralite do roku 2030. Mestá budú miestom experimentácie a budú uznané za centrá inovácií.
  5. Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život (Caring for Soil is Caring for Life) – do roku 2030 bude aspoň 75% všetkej pôdy v Európskej únii zdravej a schopnej vykonávať základné funkcie produkcie potravín, na ktorých sme závislí, s cieľom jesť zdravé potraviny a byť zdravými ľuďmi žijúcimi v súlade s prírodou a klímou.

V súvislosti s uverejnením tém misií sa počas leta 2020 uskutoční séria virtuálnych podujatí s cieľom zapojiť širšiu verejnosť, aby sa zabezpečilo, že navrhované misie budú v súlade s potrebami a postojmi občanov. Virtuálny formát nahradil pôvodne plánované fyzické podujatia z dôvodu pandémie COVID-19.

Misijné rady odovzdajú svoje finálne odporúčania do rúk Európskej komisie počas Európskych dní výskumu a inovácií, ktoré sa budú konať vo virtuálnom režime od 22. do 24. septembra 2020. Európska komisia oznámi vybrané misie na konci roka 2020.

Celú správu nájdete tu.

Ďalšie informácie o príprave misií programu Horizon Europe sú k dispozícii v našej sekcii tu.

Viac informácií: