SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Rozpočet EÚ: Dohoda o balíku v objeme 1,8 bilióna EUR dosiahnutá

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 10. decembra 2020 dosiahli Európsky parlament a členské štáty v Rade EÚ dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a dočasnom nástroji obnovy NextGenerationEU v celkovej hodnote 1,8 bilióna EUR (v cenách z roku 2018).

Po jeho finálnom formálnom prijatí bude predstavovať najväčší balík, aký sa kedy z rozpočtu EÚ financoval. Pomôže prebudovať Európu po pandémii ochorenia COVID-19 tak, aby bola zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy.

Hlavné prvky dosiahnutého kompromisu:

  • Viac ako 50 % z tejto sumy pôjde na podporu modernizácie formou politík, ktoré sa budú týkať výskumu a inovácií, a to prostredníctvom programu Horizon Europe; spravodlivej klimatickej a digitálnej transformácie prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu a programu Digitálna Európa; pripravenosti, obnovy a odolnosti prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programu rescEU a nového zdravotníckeho programu EU4Health.
  • Tradičné politiky, ako napríklad politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, budú aj naďalej dostávať značnú finančnú podporu – takú potrebnú na zaistenie stability v krízových časoch a na ich modernizáciu, čo by malo prispieť k obnove, ako aj k zelenej a digitálnej transformácii.
  • 30 % finančných prostriedkov EÚ sa vynaloží na boj proti zmene klímy, čo je najväčší podiel z doposiaľ najväčšieho európskeho rozpočtu. Osobitná pozornosť sa v balíku venuje ochrane biodiverzity a rodovej rovnosti.
  • Rozpočet bude mať posilnené mechanizmy flexibility, čím sa zaručí, že dokáže reagovať na nepredvídané potreby. Vďaka tomu ide o rozpočet vhodný nielen pre dnešnú realitu, ale aj pre zajtrajšiu neistotu.
  • Podľa návrhu z mája 2020, ktorý lídri EÚ schválili 21. júla 2020, sa dohodlo, že EÚ si peniaze na účely financovania obnovy požičia na trhoch za výhodnejšie náklady než mnohé členské štáty a tieto prostriedky prerozdelí.
  • Jasný plán nových vlastných zdrojov, ktoré prispejú k splateniu pôžičky. Komisia sa zaviazala, že do júna 2021 predloží návrhy mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach a digitálnej dane, ktoré by sa mali zaviesť najneskôr do 1. januára 2023. Komisia zároveň na jar 2021 preskúma systém EÚ na obchodovanie s emisiami vrátane jeho možného rozšírenia na leteckú a námornú dopravu. Do júna 2021 navrhne vlastný zdroj na základe systému obchodovania s emisiami. Komisia okrem toho navrhne ďalšie nové vlastné zdroje, ktoré by mohli zahŕňať daň z finančných transakcií a finančný príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb. Komisia sa bude snažiť predložiť návrh do júna 2024.
  • Pokiaľ ide o ochranu rozpočtu EÚ, odteraz bude mať EÚ po prvýkrát osobitný mechanizmus na ochranu svojho rozpočtu pred porušovaním zásad právneho štátu, ako sa dohodlo 5. novembra. Tento mechanizmus však nebude mať negatívny vplyv na konečných prijímateľov finančných prostriedkov EÚ v dotknutých členských štátoch.

Ďalšie kroky

Dnes podpísané nariadenie o VFR a medziinštitucionálna dohoda sa teraz musia formálne prijať v Európskom parlamente a Rade v súlade s ich príslušnými úlohami a postupmi.

Súbežne s tým musí pokračovať práca na konečnom prijatí všetkých ostatných prvkov balíka, napríklad odvetvových právnych predpisov a rozhodnutia o vlastných zdrojoch.

V prípade rozhodnutia o vlastných zdrojoch, ktoré Komisii umožní požičať si finančné prostriedky, je takisto potrebné zabezpečiť ratifikáciu všetkými členskými štátmi v súlade s ich ústavnými požiadavkami. Európsky parlament na svojej septembrovej plenárnej schôdzi už vyjadril svoje kladné stanovisko k tomuto právnemu predpisu. Ďalším krokom je jeho prijatie v Rade.

Súbežne s tým musia prebehnúť rokovania o ročnom rozpočte na rok 2021. Zmierovacie obdobie 21 dní, počas ktorého by Európsky parlament a Rada mali dospieť k dohode, plynie od 17. novembra do 7. decembra tohto roku. 

Súvislosti

Komisia 2. mája 2018 predložila svoj návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Po tomto rámcovom návrhu okamžite nasledovali legislatívne návrhy týkajúce sa 37 sektorových programov (napr. v oblasti súdržnosti, poľnohospodárstva, programov Erasmus, Horizon Europe atď.). Od roku 2018 do začiatku roka 2020 Komisia úzko spolupracovala s rotujúcimi predsedníctvami Rady aj s Európskym parlamentom, aby rokovania napredovali.

V reakcii na bezprecedentnú krízu spôsobenú koronavírusom Európska komisia 27. mája 2020 navrhla dočasný nástroj obnovy NextGenerationEU v objeme 750 miliárd EUR, ako aj adresné posilnenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ dosiahli politickú dohodu o balíku 21. júla 2020. Európsky parlament a Rada, za účasti Európskej komisie, odvtedy uskutočnili na túto tému až 11 trojstranných trialógov s cieľom doladiť konečné parametre dohody.

Viac informácií: