SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska rada prijala závery o pláne obnovy a viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Odporúčame

Oblasti
 • Horizont Európa
Rozpočet nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe, je na základe dohody určený na 80,9 miliardy EUR. Rozpočtový balík musí ešte schváliť Európsky parlament.

Lídri Európskej únie dňa 21. júla 2020 v ranných hodinách dosiahli dohodu o rozpočte a pláne obnovy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 v bezprecedentnej celkovej sume 1,82 bilióna EUR.

S cieľom čeliť najväčšej ekonomickej recesii v histórii EÚ bol dosiahnutý konsenzus v otázke 750-miliardového fondu obnovy nad rámec sedemročného rozpočtu v sume vyše 1 bilióna EUR. Fond obnovy tvoria nenávratné granty a výhodné úvery, pričom objem grantov má byť 390 miliárd EUR. Fond obnovy využijú krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou.

Pôvodný návrh plánu obnovy, ktorý bol predložený Európskou komisiou na žiadosť hláv štátov alebo predsedov vlád na konci mája 2020, počítal s grantmi v sume 500 miliárd EUR.

Dohoda dosiahnutá 21. júla 2020 predstavuje veľmi rozsiahly balík, ktorý je zložený z budúceho viacročného finančného rámca (VFR) a osobitného úsilia o obnovu v rámci nástroja Next Generation EU (NGEU). VFR a NGEU tak tvoria jeden celok.

Dodatočné finančné prostriedky, ktoré si EÚ ako celok vypožičia na základe plánu obnovy, sa budú vyplácať vo forme grantov a úverov cez nástroje a programy VFR. Zabezpečí sa tým konzistentnosť a súdržnosť. NGEU aj VFR prispejú k transformácii EÚ prostredníctvom jej hlavných politík, najmä prostredníctvom Európskej zelenej dohody, digitálnej revolúcie a odolnosti.

VFR na roky 2021 až 2027 vychádza z návrhu predloženého vo februári 2020, ktorý bol upravený s cieľom reagovať na  krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, ako aj s ohľadom na opatrenia prijaté v rámci NGEU.

Viacročný finančný rámec (VFR): dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027

Rozpočet vo výške 1 bilióna EUR pomôže naplniť dlhodobé ciele EÚ a zaručiť uskutočniteľnosť plánu obnovy. Pokryje nasledovné oblasti:

 • Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
 • Súdržnosť, odolnosť a hodnoty
 • Prírodné zdroje a životné prostredie
 • Migrácia a riadenie hraníc
 • Bezpečnosť a obrana
 • Politika susedstva a svet
 • Európska verejná správa

Fond obnovy

Fond obnovy dodá EÚ potrebné zdroje, aby sa mohla vysporiadať s následkami pandémie COVID-19. Prostriedky budú rozdelené pomocou 7 samostatných programov:

 • Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: 672,5 miliardy EUR (z toho úvery: 360 miliárd EUR a granty: 312,5 miliardy EUR)
 • ReactEU: 47,5 miliardy EUR
 • Horizon Europe: 5 miliárd EUR
 • Program InvestEU: 5,6 miliardy EUR
 • Program pre rozvoj vidieka: 7,5 miliardy EUR
 • Fond na spravodlivú transformáciu (FST): 10 miliárd EUR
 • RescEU: 1,9 miliardy EUR

Spolu vo Fonde obnovy: 750 miliárd EUR

Program Horizon Europe

Nadchádzajúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe, by mal na základe dohody získať celkovo 80,9 miliardy EUR. Táto suma je výrazne nižšia oproti návrhu vo výške 94,4 miliardy EUR pre program Horizon Europe, ktorý predložila Európska komisia v máji 2020. Program Horizon Europe tak predstavuje 4,5% z celkového sedemročného rozpočtu EÚ.

Dosiahnutá dohoda teraz musí byť schválená zo strany Európskeho parlamentu.

Viac informácií: