SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Plán na obnovu Európy posilní program Horizon Europe a ďalšie programy relevantné pre oblasť výskumu a vývoja

Odporúčame

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 27. mája 2020 navrhla Európska komisia vytvoriť nový nástroj obnovy, Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý má oživiť európske hospodárstvo po kríze spôsobenej koronavírusom a zároveň ho posilniť tak, aby bola táto obnova trvalá a zabezpečila prosperitu nasledujúcim generáciám v budúcnosti, ktorá sa vyznačuje prechodom na udržateľný spôsob života a postupujúcou digitálnou transformáciou.

Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy.

Finančné prostriedky z nástroja Next Generation EU vo výške 750 miliárd EUR, ako aj cielené navýšenia dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 prinesú celkovú finančnú kapacitu rozpočtu EÚ vo výške 1,85 bilióna EUR.

Kompletné informácie o nástroji obnovy Európy nájdete tu.

Výskum a inovácie v rámci nástroja obnovy Next Generation EU

Pilier: Ponaučenia z krízy:

V rámci tohto piliera bude posilnený nadchádzajúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe (2021 – 2027).

Rozpočet pre program Horizon Europe bude navýšený na 94,4 miliardy EUR pre účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie. To posilní schopnosť efektívne a rýchlo reagovať na výnimočné situácie a nasmerovať investície to vedeckých riešení, dopĺňajúc tak operačné financovanie poskytnuté v rámci nového programu EU4Healt a rescEU.

  • Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.
  • Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR, bude rozšírené a poslinené, aby bola Únia pripravená na budúce krízy a aby na ne vedela reagovať.
  • Rozpočet 8,2 miliardy EUR pre program Digital Europe s cieľom posilniť kybernetickú bezpečnosť Európy a podporiť digitálnu transformáciu.
  • Dodatočných 1,5 miliardy EUR pre Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorý bude investovať do najnovšej generácie vysokorýchlostných dopravných prostriedkov a podporí cezhraničné spojenia.
  • Prídavný rozpočet 3,4 miliardy EUR pre program Erasmus+, ktorý prinesie dodatočných 24,6 miliardy EUR vo forme investícií do mládeže, ako aj do kultúrnych a kreatívnych sektorov prostredníctvom navýšenia rozpočtu programu Kreatívna Európa na 1,5 miliardy EUR.
  • Celkovo 8 miliárd EUR pre Európsky obranný fond (EDF) pre ochranu bezpečnosti Európanov.

Pilier: Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:

Finančné prostriedky Programu InvestEU budú navýšené na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.

Do Programu InvestEU bude zahrnutý nový nástroj strategických investícií na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR na podporu odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré súvisia so zelenou a s digitálnou transformáciou, a kľúčových hodnotových reťazcov na vnútornom trhu, a to vďaka príspevku vo výške 15 miliárd EUR z nástroja Next Generation EU.Pilier –

Pilier: Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:

Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy, a to aj v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou a odolnosťou národných ekonomík, pričom ich zároveň prepája s prioritami EÚ. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote až 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme až 250 miliárd EUR. Podpora bude dostupná pre všetky členské štáty, ale bude zameraná na najviac postihnuté oblasti, v ktorých sú potreby odolnosti najžiadanejšie.

Viac informácií:

Pozrite si tiež: