SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Pozícia EARTO k budúcemu oznámeniu Európskej komisie o misiách programu Horizon Europe

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

Európske združenie výskumných a technologických organizácií (EARTO) zverejnilo dokument, ktorý predstavuje pozíciu združenia k budúcemu oznámeniu Európskej komisie o výskumno-inovačných misiách programu Horizon Europe.

Vo svojom pozičnom dokumente EARTO uvádza, že je ako združenie plne odhodlané ďalej podporovať prípravu a vykonávanie programu Horizon Europe, ktorý považuje za jednu z kľúčových európskych iniciatív budúcnosti. Členovia EARTO si veľmi cenia úsilie inštitúcií EÚ o ďalší rozvoj programu Horizon Europe, predovšetkým jeho ambíciu riešiť nové prelomové výzvy a zvýšiť schopnosti programu pružne reagovať na tieto nové výzvy, najmä prostredníctvom nového prístupu zameraného na misie (tzv. mission-oriented approach). Výskumné a technologické organizácie (RTOs) majú historické skúsenosti s prácou na riešení spoločenských výziev a misií a sú pripravené podporiť novú inovačnú politiku EÚ zameranú na misie.

Pri príprave nového oznámenia Európskej komisie o misiách programu Horizon Europe EARTO vyzýva európske inštitúcie, aby pri ďalšej príprave misií vzali do úvahy nasledujúce odporúčania:

  1. Zabezpečiť primeraný rozpočet pre program Horizon Europe a jeho II. pilier, z ktorého bude pochádzať financovanie budúcich misií. EARTO so svojimi priemyselnými partnermi opakovane žiadalo o rozpočet vo výške najmenej 120 miliárd EUR (v cenách z roku 2018) a alokovanie minimálne 60% z celkového rozpočtu do II. piliera programu.
  2. Poslaním programu Horizon Europe by malo byť vytvorenie ambiciózneho zdieľaného programu medzi verejnými a súkromnými aktérmi a občanmi, pričom sa budú zhromažďovať odborné znalosti vo všetkých oblastiach a sektoroch s cieľom spoločne priniesť konkrétne zmeny s hmatateľným vplyvom pre spoločnosť. Okrem iného si to vyžaduje intenzívnejšie zapojenie RTOs do riadenia, navrhovania a vykonávania misií.
  3. Misie programu Horizon Europe by mali byť zriadené ako integrované programy v rámci pilierov a klastrov programu. Mali by vytvárať synergie s politikami na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni, podporovať konkrétne prepojenia s regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie a zabezpečiť uskutočniteľné synergie so štrukturálnymi a investičnými fondmi EÚ.
  4. Zapojenie občanov a zainteresovaných strán je pre misie kľúčové. Obe záväzky môžu ísť ruka v ruke a nemali by byť vnímané ako dve samostatné aktivity. Ako kľúčové zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií môžu RTOs zohrávať kľúčovú úlohu pri novom spôsobe komunikácie o budúcich misiách, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom spolupráce, spolutvorby a kolektívnej inteligencie. Na inšpiráciu a motiváciu občanov a zainteresovaných strán, aby spoločne prispievali k misiám, je potrebný silný a príťažlivý príbeh s konkrétnymi cieľmi.
  5. Je potrebné zabezpečiť vhodné riadiace štruktúry zodpovedné za vykonávanie misií, ktoré si vyžaduje silné riadiace kapacity tak na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Európske RTOs sú ochotné stať sa kľúčovými partnermi v rámci nového prístupu EÚ k inovačnej politike orientovanej na misie a sú pripravené svojimi odbornými znalosťami podporovať a prispievať k významným zmenám na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. EARTO je presvedčené, že RTOs budú zohrávať kľúčovú úlohu pri definovaní, navrhovaní a úspešnom vykonávaní európskych výskumno-inovačných misií.

Celý dokument je k dispozícii tu.

Viac o príprave programu Horizon Europe a jeho výskumno-inovačných misiách sa dozviete v našej sekcii tu.