SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výskum a inovácie v EÚ

COSME – Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP)

COSME je program, ktorým sa vykonáva iniciatíva „Small Business Act” (Zákon o malých podnikoch), ktorá odráža politickú vôľu Komisie uznať ústrednú úlohu MSP v hospodárstve EÚ. Na obdobie 2014 – 2020 má rozpočet 2,3 miliardy eur. Program COSME umožní prostredníctvom záruk za úvery, ako aj vo formou kapitálu počas nasledujúcich 7 rokov mobilizovať až 25 miliárd eur a tým podporiť MSP. Očakáva sa, že úvery kryté zárukami financovanými z programu COSME dostane až 330 000 MSP.

Ciele programu:

1.  Zlepšenie prístupu MSP k financovaniu – v rôznych fázach ich životného cyklu: pri založení, rozširovaní alebo prevode podniku. V záujme dosiahnutia tohto cieľa bude EÚ mobilizovať pôžičky a kapitálové investície pre MSP, a to prostredníctvom dvoch nástrojov:

 • Nástroj vlastného imania pre rast.
 • Nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky.

2.  Zlepšenie prístupu na trhy – poskytuje podporu európskym podnikom, aby mohli mať prospech z jednotného trhu EÚ a čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré im ponúkajú trhy mimo EÚ.

3.  Podpora podnikania.

 • COSME zaisťuje vykonávanie akčného plánu pre podnikanie 2020. Činnosti zahŕňajú rozvoj podnikateľských zručností a prístupov, najmä v prípade nových podnikateľov, mladých ľudí a žien. Príkladom sú propagačné akcie a výmeny ako Európsky týždeň malých a stredných podnikov, Európska sieť ambasádoriek podnikateliek, Európska sieť pre mentoring a podporu žien – podnikateliek alebo program Erasmus pre podnikateľov.
 • Súčasťou je podpora digitálneho podnikania s cieľom pomôcť európskym podnikom pri ich digitálnej transformácii.

4.  Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov – znižovaním zbytočnej administratívnej a regulačnej záťaže. Medzi takéto akcie patrí meranie vplyvu príslušného práva Únie na MSP, vývoj inteligentných a pre podniky priaznivých predpisov a zvyšovanie uplatňovania zásady „Think Small First“ (najskôr myslieť v malom) pri tvorbe politiky na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

 • Podporuje vznik konkurencieschopných podnikov.
 • Presadzuje rozvoj klastrov svetovej úrovne v EÚ.

Program COSME je úzko spojený s väčším výskumným programom Horizont 2020. Spoločne nahradia rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a 7. rámcový program.

Užitočné linky pre program COSME

Erasmus+

Erasmus+ spája sedem existujúcich programov EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a po prvý raz zahŕňa aj podporu športu.

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou. Na tento sedemročný program sa vyčlenilo 14,7 miliardy EUR. Viac ako 4 milióny Európanov sa vďaka tomuto programu môže uchádzať o zahraničné štúdium, odbornú prípravu, pracovnú stáž alebo dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Erasmus+ podporuje nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež. V rámci programu sú podporované aj vnútroštátne opatrenia na modernizáciu systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

V oblasti športu je program sústredený na projekty na miestnej úrovni a činnosti zamerané na cezhraničné problémy.

Odkaz na stránky programu Erasmus+

COST

Program COST – Európska spolupráca vo vede a technike (European Cooperation in Science and Technology) je najdlhšie trvajúci program, ktorý podporuje kooperáciu medzi vedcami a výskumníkmi v rámci celej Európy a otvorenie Európskej výskumnej oblasti svetu. Program je zameraný na koordináciu národne financovaného výskumu na európskej úrovni (formou tzv. zladených európskych akcií – ACTION).

COST zohráva dôležitú úlohu v budovaní Európskeho výskumného priestoru a podporuje mobilitu výskumníkov v rámci Európy a excelenciu v nasledujúcich oblastiach:

 • Biomedicína a molekulárne biovedy (Biomedicine and Molecular Biosciences)
 • Potraviny a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture)
 • Lesy, ich produkty a služby (Forests, their Products and Services)
 • Materiály, fyzika a nanovedy (Materials, Physics and Nanosciences)
 • Chémia a molekulárne vedy a technológie (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies)
 • Vedy o zemskom systéme a manažment životného prostredia (Earth System Science and Environmental Management)
 • Informačné a komunikačné technológie (Information and Communication Technologies)
 • Doprava a rozvoj urbanizmu (Transport and Urban Development)
 • Jednotlivci, spoločnosti, kultúry a zdravie (Individuals, Societies, Cultures and Health)

Možné je podávať návrhy aj v rámci multidisciplinárnych akcií cez všetkých deväť oblastí.

COST finančne podporuje koordináciu výskumných sietí (akcií), zatiaľ čo financovanie samotného výskumu spočíva na národnej úrovni.

Stránky projektu COST

EUREKA

Eureka (European Research Coordination Agency) je európsky rámec zameraný na podporu projektov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. Prostredníctvom tohto programu priemyselné a výskumné organizácie zo 41 členských krajín a Európskej únie rozvíjajú a využívajú technológie kľúčové pre globálnu konkurencieschopnosť a lepšiu kvalitu života. Program EUREKA je zameraný na podniky a výskumné ústavy ochotné spolupracovať na špecifických projektoch na medzinárodnej úrovni.

EUREKA je hlavný nástroj pre trhovo orientovaný výskum.

Individuálne projekty EUREKA musia zahŕňať partnerov minimálne z dvoch rôznych členských štátov EUREKA, pričom jeden musí byť z priemyslu. Projekty musia byť v rámci svojho sektora inovatívne, zamerané na výrazné technologické vylepšenie výrobku, postupu alebo služby blízkej trhu a cielené pre využitie v civilnom sektore. Na financovaní projektu sa musia podieľať všetci partneri. Partneri môžu byť podporovaní z národných zdrojov financovania.

O štatút EUREKA je možné žiadať priebežne bez definovaných uzávierok. V rámci programu EUREKA môžu byť realizované aj bilaterálne projekty.

Okrem individuálnych projektov EUREKA existujú aj 3 strategické iniciatívy:

 • Eurostars
 • EUREKA Clusters
 • EUREKA Umbrellas

Oficiálne stránky Eureka