SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Vedúce postavenie v priemysle

Všeobecné informácie

Pilier Vedúce postavenie v priemysle si kladie za cieľ urýchliť vývoj technológií a inovácií, ktoré napomôžu malým a stredným podnikom k rastu tak, aby sa stali poprednými svetovými spoločnosťami.

Napomáha k zlepšeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu prostredníctvom:

  ●  Priemyselných a prielomových technológií

  ●  Fotonika, mikro a nanoelektronika

  ●  Nanotechnológie

  ●  Moderné materiály a moderná výroba a spracovanie

  ●  Biotechnológia

  ●  Kozmický priestor

  ●  Jednoduchší prístup k rizikovému financovaniu

  ●  Inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP)

V Horizonte 2020 sa kladie veľký dôraz na uplatnenie výsledkov výskumu v priemysle. Táto podpora je podstatne vyššia ako v 7. rámcovom programe. Druhý pilier – Vedúce postavenie priemyslu v sebe zahŕňa viacero nástrojov, ktorých spoločným cieľom je podpora aplikovaného výskumu a inovácií v tých oblastiach, ktoré majú priemyselné uplatnenie. Z hľadiska celkového rozpočtu je na druhý pilier vyčlenená najmenšia čast z rozpočtu H2020 a predstavuje 22,09%, t.j. 17,015 mld. Eur.

Samotný druhý pilier je rozdelený na tri tematické oblasti:

Jedným z cieľov Horizontu 2020 je dosiahnuť to, aby minimálne 20% z celkového rozpočtu v 2.a 3. pilieri získali malé a stredné podniky.

Osobitný cieľ „Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií“ sa riadi prístupom odvíjajúcim sa od technológií s cieľom vyvinúť podporné technológie, ktoré bude možné použiť vo viacerých oblastiach, v priemysle a službách. Uplatnenie týchto technológií pri riešení spoločenských výziev sa podporí spoločne s prioritou Spoločenské výzvy.

Prvenstvo v prelomových a priemyselných technológiách (LEIT)

Prvenstvo v prelomových a priemyselných technológiách (The Leadership in Enabling and Industrial Technologies – LEIT) je čast Horizontu 2020, ktorá bude rozvíjať technológie podporujúce inovácie naprieč celým spektrom odvetví. Horizont 2020 sa bude tiež zameriavať na budovanie európskych priemyselných kapacít v kľúčových technológiách (KETs).

Aktivity tohto pracovného programu budú založené na výskume a inováciách v oblastiach definovaných priemyslom a podnikmi, spoločne s vedeckou komunitou a budú sa sústrediť na zvýšenie investícií zo súkromného sektora.

Špecifickým cieľom podpory výskumu a inovácií v oblasti nanotechnológií je zaistenie vedúceho postavenia EÚ na rýchlo rastúcom globálnom trhu. EÚ to chce dosiahnuť prostredníctvom podpory investícií do nanotechnológií a ich následné uplatnenie vo výrobkoch a službách s vysokou pridanou hodnotou, ktoré budú konkurencieschopné v širokej škále aplikácií a odvetví. Na báze pokročilých materiálov, ktoré sú jadrom priemyselných informácií a tiež základom pokroku v prierezových technologických oblastiach, zase vzniknú konkurencieschopnejšie produkty s minimálnym dopadom na životné prostredie a s malou spotrebou zdrojov.

Táto časť programu pokrýva štyri základné oblasti:

Zmluvné verejno-sukromné partnerstvá (Contractual Public-Private Partnerships)

PPPs budú použité do veľkej miery na realizáciu a rozšírenie KETs a zároveň umožnia priemyslu priamo sa podielať na definovaní a realizácií priorít v oblasti výskumu a inovácií.

3 PPPs pre túto časť programu sú v oblastiach:

Vesmír

Pre vesmírny výskum je nevyhnutná medzinárodná spolupráca, previazanosť a verejné financné zdroje. Vesmírny výskum v H2020 je zameraný na aplikácie, potenciál komercionalizácie a priestor pre masovejšie využívanie výstupov. V porovnaní s FP7 už nebude podporovať rozvoj programu COPERNICUS, ktorý bude mať samostatné operačné financovanie vo výške 3,8 mld Eur. Oblasť vesmírneho výskumu v rámci H2020 bude pracovať s osobitným rozpočtom zhruba 1,4 mld. Eur.

Pracovný program na roky 2018-2020

Akcie budú realizované v spolupráci s výskumnými činnosťami členských štátov a Európskej výskumnej agentúry(ESA), ktorej cieľom je vybudovať komplementaritu medzi rôznymi aktérmi. Pre tento účel sa predpokladá lepšia koordinácia medzi rôznymi aktérmi.

Prístup k rizikovému kapitálu

V rámci piliera „Vedúce postavenie v priemysle“ tento špecifický cieľ pomôže spoločnostiam a iným typom organizácií zapojených do výskumu a inovácií (R&I) získať prostredníctvom finančných nástrojov ľahší prístup k pôžičkám, zárukám, protizárukám a hybridnému kapitálovému financovaniu.

Konkrétnym cieľom je podpora a uľahčenie prístupu ku zdrojom dlhového a kapitálového financovania prostredníctvom inovatívnych spoločností všetkých veľkostí a tiež výskumných centier a univerzít, PPP, spoločností, alebo projektov pre zvláštny účel a joint venture.

Malé a stredné podniky (a v určitých odvetviach mikropodniky) si vyžadujú zvláštnu podporu, najmä v úvodnej fáze (start-up) alebo po diverzifikácii na nové trhy. Dostupnosť kapitálového financovania pre inovatívne firmy v úvodnom a rastovom štádiu si tiež vyžaduje zdokonalenie inovačného procesu a lepší prístup k financiám, ktoré bude možné využť najmä na zafinancovanie štádia konceptu a potvrdenia konceptu inovačného procesu. V komerčnom meradle, je potrebný pre demonštračné zariadenia prvé svojho druhu a ich uvedenie i široké rozmiestnenie na trh, predvídateľný a stabilný zdroj rizikového kapitálu: to je kľúćový faktor pre získanie verejného a súkromného vstupu nevyhnutného pre komercializáciu. Dostupnosť úverov na financovanie výskumnej infraštruktúry je taktiež jedna z dôležitých vecí, ktoré musia byt posilnené.

Nástroje

InnovFin – financie EÚ pre inovátorov je spoločná iniciatíva, ktorou EÚ podporuje niekoľko dlhových a kapitálových produktov a poradenských služieb, s cieľom účinne posilniť dostupnosť financií pre výskumné a inovačné aktivity v Európe.

InnovFin pozostáva z niekoľkých produktov šitých na mieru – od záruk pre sprostredkovateľov, ktorí požičiavajú malým a stredným podnikom až po priame úvery podnikom, ktoré napomáhajú podporovať všetky R&I projekty bez ohľadu na veľkost podnikov v EÚ a asociovaných krajinách Horizontu 2020. InnovFin stavia na úspechu finančného nástroja na zdieľanie rizika (Risk-Sharing Finance Facility), ktorý bol vyvinutý v rámci 7. rámcového programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj (FP7). Svojou sumou 11 mld. Eur pomohol financovať 114 projektov v oblasti R&I v hodnote viac ako 30 mld. Eur.

Produkty InnovFin budú fungovať v súlade s programom EÚ na podporu konkurencieschopnosti podnikov a malých a stredných podnikov (COSME).

Finančné inštitúcie

Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF) budú zohrávať kľúčovú úlohu ako zodpovedný orgán pri implementácii všetkých finančných nástrojov v mene a v partnerstve s Európskou komisiou.

Európska investicná banka poskytne pôžicky malým a väcším podnikom, alebo záruky bankám, ktoré im požiciavajú. Európsky investičný fond poskytne záruky bankám, ktoré požičiavajú malým a stredným podnikom a v neskoršom štádiu investujú do fondov rizikového kapitálu, ktoré poskytujú kapitál start-upom a rýchlo rastúcim firmám.

Inovácie v malých a stredných podnikoch

Horizont 2020 aktívne podporuje malé a stredné podniky (SME – Small and Medium-sized Enterprises ) prostredníctvom priamych finančných nástrojov a prostredníctvom nepriamych nástrojov založených na posilňovaní ich inovačných kapacít. Program Innovation in SMEs sa zameriava na vytvorenie prepojenia medzi hlavnou častou pracovného programu zameranou na podporu vývoja a inovačných projektov a medzi vytvorením priaznivého ekosystému pre SME inovácie a ich rast.

Cieľom programu je budovanie a podpora služieb umožnujúcich optimalizáciu výskumného, vývojového a inovatívneho prostredia pre SME. SME sa poskytuje táto podpora aj pomocou špeciálne vytvoreného nástroja. SME Instrument ako nástroj na podporu inovačných aktivít v SME má prostredníctvom posilňovania tržného vplyvu firiem pomôct k zvyšovaniu ekonomických dopadov ich projektov.

SME Instrument má osloviť predovšetkým medzinárodne orientované SME, ktoré potrebujú získať podporu pre ich nové inovatívne nápady, často s vysokým rizikom, ale aj vysokým inovačným potenciálom. Zo svojej podstaty nie je tento nástroj obmedzený len na vybrané typy spoločností, ale má zasiahnuť široké spektrum podnikov z rôznych sektorov, ktoré majú potenciál na tržný rast a vytvorenie vysokej miery návratnosti investícií.

Pri nepriamej podpore SME umožnuje prístup ku službám a projektom riešiacim napríklad networking, inovačný manažment, duševné vlastníctvo (IPR – Intelectual and Property Rights), budovanie nových kapacít a pod.. Dalším kľúčovým faktorom pri zlepšovaní prístupu SME k investičným príležitostiam je priama podpora EEN (Enterprise Europe Network). Innovation in SME financuje aj ďalšie aktivity smerujúce k podpore podnikateľského prostredia, internacionalizácii a lepšiemu prístupu na trh (cez program COSME).

Popisovaný program navyše podporuje druhú EUREKA/Eurostars spoločnú programovú iniciatívu (2014-2020), ktorá poskytuje financovanie trhovo orientovaným a nadnárodne spolupracujúcim R&D projektom.