SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Stáže

Študentské stáže

 

Kancelária SLORD ponúka príležitosti odborných stáží študentom a študentkám vysokých škôl, ako aj čerstvým absolventom a absolventkám. Stáže sú 4-mesačné a k dispozícii sú 2 pozície na akademický polrok.

 1. termín: 1. september – 31. december
 2. termín: 1. február – 31. máj

 

Výberový proces je momentálne ZATVORENÝ.

Prihlasovanie na stáž začínajúcu v septembri 2024 bude otvorené 1. februára 2024.

 

Základné informácie

Stážisti a stážistky pracujú priamo v priestoroch kancelárie SLORD v Bruseli a získavajú cenné skúsenosti prácou v medzinárodnom prostredí.

 

Aká je náplň práce?

 • Každodenné monitorovanie aktualít a spracovávanie príspevkov na webovú stránku SLORD;
 • Podpora pri správe webovej stránky a účtov SLORD na sociálnych sieťach;
 • Účasť na konferenciách a iných podujatiach organizovaných inštitúciami EÚ alebo inými organizáciami;
 • Podpora pri organizácii podujatí kancelárie SLORD;
 • Príprava záznamov z vybraných konferencií a pracovných skupín na rôzne témy v oblasti výskumu a inovácií;
 • Rešerš, príprava a editovanie písomných a grafických dokumentov.

Čo sa odo mňa očakáva?

 • Záujem o európske dianie a európske politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií;
 • Pripravenosť na prácu v medzinárodnom prostredí a príjemné vystupovanie;
 • Zodpovednosť a precíznosť.

Aké podmienky musím splniť?

 • Študent/ka II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia alebo absolvent/ka;
 • Ovládanie slovenského jazyka;
 • Aktívna znalosť anglického jazyka (francúzsky a ďalšie jazyky sú vítané);
 • Zaslanie prihlášky v určenom termíne.

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci a živote našich stážistov v Bruseli, môžete navštíviť náš stážistický Instagram. Tento účet je plne spravovaný našimi stážistami a ponúka neformálny pohľad na ich skúsenosť v našej kancelárii. 

 

Výberový proces

Termíny podávania prihlášok:

 • Pre stáže začínajúce v septembri (1. termín): výberové konanie je otvorené od 1. februára do 15. apríla daného roku.
 • Pre stáže začínajúce vo februári (2. termín): výberové konanie je otvorené od 1. júla do 15. septembra predchádzajúceho roku.

Prihláška obsahuje:

 • Životopis v slovenskom jazyku (formát Europass)
 • Vyplnený dotazník v anglickom jazyku

Životopis a dotazník vo formáte PDF je potrebné zaslať elektronicky na adresu slord @ cvtisr.sk. Pred odoslaním prihlášky si pozorne preštudujte informácie o výberovom procese a podmienkach stáže.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Odborné pobyty

 

Kancelária SLORD ponúka zamestnancom a zamestnankyniam slovenských vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií príležitosť absolvovať dočasný pobyt v Bruseli. Pobyt je určený pracovníkom/ pracovníčkam projektových oddelení, postdoktorandom/postdoktorandkám, alebo iným zamestnancom/zamestnankyniam aktívnym v zapájaní svojej organizácie do medzinárodnej vedeckej spolupráce.

 

Pobyt môže byť:

1) krátkodobý: od 2 do 4 týždňov

2) dlhodobý: od 1 do 4 mesiacov

 

Presné trvanie pobytu sa určí na základe vzájomnej dohody a vzhľadom na kapacity a obsadenosť priestorov kancelárie SLORD.

 

Možné termíny pobytov:

 • február - jún
 • september - november

Základné informácie

Vyslaným zamestnancom/zamestnankyniam je bezplatne poskytnuté pracovné zázemie priamo v priestoroch kancelárie SLORD v Bruseli. Cestovné a ubytovacie náklady súvisiace s pobytom zamestnanca/zamestnankyne v Bruseli spravidla hradí vysielajúca inštitúcia. Vyslaný zamestnanec/zamestnankyňa počas svojho pobytu zostáva plne zamestnaný/á vysielajúcou inštitúciou a pokračuje v práci pre ňu na diaľku. Zároveň využíva svoju prítomnosť v Bruseli na oboznámenie sa s činnosťou kancelárie SLORD, spoznanie prostredia Bruselu a obohatenie svojich znalostí, skúseností a kontaktov.

 

 Čo ponúkame?

 • Lepšie pochopenie fungovania EÚ a jej inštitúcií;
 • Oboznámenie sa s hlavnými politikami EÚ vo vede, výskume a inováciách;
 • Lepšie pochopenie fungovania priamo riadených programov EÚ, najmä Horizontu Európa;
 • Vytváranie príležitostí na nadväzovanie nových kontaktov a spoluprác;
 • Prepojenie a návšteva projektových kancelárií belgických univerzít;
 • Prepojenie s kľúčovými vedecko-výskumnými aktérmi v Bruseli (styčné kancelárie iných štátov, Stále zastúpenie SR pri EÚ, zastúpenia univerzít alebo ich združení);
 • Účasť na mnohých tematických a networkingových podujatiach;
 • Priestory na organizáciu prezentácií a stretnutí.

 Čo od vás očakávame?

 • Silný záujem vysielajúcej organizácie o európsku spoluprácu vo vede a výskume a o prehĺbenie svojej internacionalizácie;
 • Skúsenosť zamestnanca s prípravou alebo implementáciou výskumných projektov;
 • Pripravenosť na prácu v medzinárodnom prostredí.

Aké podmienky je potrebné splniť?

 • Byť zamestnancom/zamestnankyňou verejnej vysokej školy alebo výskumnej inštitúcie so sídlom na Slovensku;
 • Aktívna znalosť anglického jazyka;

Výberový proces prebieha kontinuálne.

 

Kancelária SLORD si vyhradzuje právo výberu kandidátov/kandidátok na základe zaslaných prihlášok. Prihlášky budú posudzované priebežne a chronologicky podľa dátumu ich obdržania.

 

 Prihláška obsahuje:

 • životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku
 • vyplnený dotazník Plán činnosti

Životopis a dotazník vo formáte PDF je potrebné zaslať elektronicky na adresu slord @ cvtisr.sk

 

Je dostupná finančná podpora?

Vysoké školy môžu na financovanie pobytu svojich zamestnancov požiadať o grant z programu Erasmus+ prostredníctvom typu akcie Vzdelávacia mobilita zamestnancov (KA1). Viac informácií získate na stránkach Národnej agentúry programu Erasmus+ alebo kontaktovaním Erasmus+ oddelenia svojej inštitúcie.

 

Ak vzdelávacia mobilita zamestnancov patrí k oprávneným výdavkom, možnosťou je tiež financovanie pobytu prostredníctvom prebiehajúcich národných alebo medzinárodných projektov.

 

Dokumenty na stiahnutie: