SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spoločenské výzvy

Všeobecné informácie

Tretím a zároveň najväčším pilierom v Horizonte 2020 sú Spoločenské výzvy. Táto čast reaguje priamo na politické priority a spoločenské výzvy vymedzené v stratégii Európa 2020. Jej cieľom je podnietiť dosiahnutie kritického množstva výskumného a inovačného úsilia potrebného na splnenie cieľov politiky Únie.

Tretí pilier tvorí 7 tematických oblastí:

  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života,
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo,
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia,
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava,
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny,
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti,
  • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov.

V rámci všetkých činností sa uplatňuje prístup založený na výzvach, ktorý môže zahŕňať základný výskum, aplikovaný výskum, prenos znalostí alebo inováciu a zameriava sa na politické priority bez predurčovania presného výberu technológií alebo riešení, ktoré by sa mali rozvíjať.

Okrem riešení vychádzajúcich z technológií sa pozornosť venuje aj netechnologickej, organizačnej a systémovej inovácii, ako aj inovácii v oblasti verejného sektora. Dôraz sa v záujme riešenia výziev kladie na zhromaždenie kritického množstva zdrojov a znalostí z rôznych oblastí, technológií, vedeckých odborov a vedeckých infraštruktúr. Činnosti pokrývajú celý cyklus od základného výskumu až po trh s novým zameraním na činnosti súvisiace s inováciou, ako sú napr. pilotné projekty, demonštračné činnosti, testovacie zariadenia, podpora verejného obstarávania, dizajn, inovácia orientovaná na konečného používateľa, sociálna inovácia, prenos znalostí, prenikanie inovácie na trh a normalizácia.