SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Na to, aby sa stal koncept Európskeho výskumného priestoru (ERA) realitou je potrebné, aby mali všetky štáty a regióny rovnaké možnosti zapájať sa do európskych výskumných a inovačných aktivít. Hlavným cieľom je preto aj prostredníctvom podpory z Horizontu 2020 umožniť plné využívanie potenciálu, ktorý Európa má. To má nastať najmä formou podpory excelentnosti v zaostávajúcich štátoch a regiónoch a spolupráce medzi inovatívne intenzívnymi časťami EÚ a časťami, ktoré zaostávajú.

V rámci tejto priority je možné získať podporu na vyššie zapojenie zaostávajúcich krajín do rámcových programov. Celkový rozpočet počas Horizontu 2020 je 816 mil. Eur (teda asi 1%). Hlavný cieľom všetkých nástrojov je znížiť disparity medzi jednotlivými v oblasti výskumu a inovácií.

Špecifické opatrenia:

  • Teaming for Excellence – cieľom je vybudovanie nových, alebo zlepšenie existujúcich centier excelentnosti v zaostávajúcich krajinách, a to prostredníctvom spolupráce s excelentnými inštitúciami.
  • Twinning prispeje k posilneniu definovanej oblasti výskumu prostredníctvom prepojenia odborných inštitúcií s minimálne dvoma medzinárodne excelentnými partnermi v Európe.
  • ERA Chairs schéma bude podporovať univerzity a iné výskumné inštitúcie tak, aby prilákali a udržali vysoko kvalitné ľudské zdroje a uskutočňovali štrukturálne zmeny potrebné na dosiahnutie excelentnosti na udržateľnom základe.
  • Policy Support Facility má za cieľ zlepšiť návrh, implementáciu a hodnotenie národných a regionálnych výskumných a inovačných politík. Ponúkne odborné poradenstvo verejným inštitúciám na národnej a regionálnej úrovni.
  • Podporovanie prístupu vynikajúcich výskumníkov a inovátorov k Európskym a medzinárodným sieťam prostredníctvom programu COST.
  • Posilnenie administratívnej a prevádzkovej kapacity nadnárodných sietí Národných kontaktných bodov umožní finančnú a technickú podporu a zabezpečí tok informácií medzi nimi a implementačnými orgánmi Horizontu 2020.

Koordinátormi týchto projektov môžu byť len výskumné inštitúcie umiestnené v nových členských krajinách (EÚ13), Luxembursku, Portugalsku a niektorých asociovaných krajín.

Všetky projekty podávané v SEWP musia byť v súlade s národnou/regionálnou stratégiou inteligentnej špecializácie (RIS3).

Ďalšie informácie sú uvedené na stránkach Horizont 2020 – Spreading Excellence and Widening Participation.