SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva pre členstvo v expertnej skupine pre priebežné hodnotenie Horizontu Európa

Odporúčame

Európska komisia dňa 15. mája 2023 zverejnila výzvu na predkladanie návrhov pre členstvo v expertnej skupine pre priebežné hodnotenie programu Horizont Európa.

Skupina expertov pripraví správu o pokroku rámcového programu Horizont Európa (HE) pri dosahovaní jeho cieľov, o pridanej hodnote a o vnútornej a vonkajšej súdržnosti programu. Misiou tejto skupiny je poskytnúť nezávislý, externý pohľad na hodnotenie HE. Skupina v správe vypracuje strategické odporúčania týkajúce sa maximalizácie vplyvu programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií v budúcnosti. Vychádzať pritom bude z výsledkov, zistení a záverov priebežného hodnotenia programu HE, následného hodnotenia programu Horizont 2020 a európskeho prognostického prieskumu budúcej politiky v oblasti výskumu a inovácií. Tieto strategické odporúčania sa priamo premietnu do návrhu nasledujúceho rámcového programu (pre roky 2028 – 2034)

Táto dočasná, neformálna skupina bude pozostávať z 15 členov vymenovaných v osobnej funkcii. Na rozdiel od situácie pri predchádzajúcich rámcových programoch bude pozícia predsedu skupiny rotujúca. Predpokladá sa, že skupina sa stretne šesťkrát počas 16 mesiacov.

Kandidáti budú vybraní na základe osobitných kritérií, medzi ktoré patria okrem iného odborná spôsobilosť na európskej a/alebo medzinárodnej úrovni relevantná pre navrhovanie výskumných a inovačných programov, odborné znalosti v oblasti analýzy politík, odborná spôsobilosť v aspoň jednej oblasti priamo súvisiacej s cieľom EÚ týkajúcim sa neutrality v oblasti klímy.

Výzva na predkladanie návrhov pre členstvo v expertnej skupine je otvorená do 30. júna 2023. Očakáva sa rýchlejšie vytvorenie skupiny, aby mohla začať pracovať ešte pred koncom tohto roka.

Viac informácií:

Výzva na predkladanie návrhov o členstvo v expertnej skupine

Zverejnené 23.5.2023, aktualizované 21.6.2023, slord