SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.

Zámery a ciele verejnej výzvy

Hlavným zámerom výzvy PP H2020 je stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci  programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2014 až 2020 – Horizont 2020 (ďalej len „H2020“).

Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti  na riešení  projektov  v programe  Európskej  únie  H2020 (ďalej len „projekt H2020“).

Podpora prípravy projektov H2020, v ktorých žiadateľ vystupuje v pozícii koordinátora projektu alebo  člena  riešiteľského konzorcia, sa bude realizovať formou hradenia časti nákladov na prípravu projektov formou paušálnej refundácie. Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle zákona č.172/2005 Z. z. vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a stredných, veľkých) a neziskového sektora.

Vymedzenie základných pojmov

 • Projekt H2020 je  súbor  zámerov,  cieľov  a  plánovaných  časovo  ohraničených výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a techniky, ktorý bol hodnotený zo strany Európskej komisie (ďalej len „EK“), čo EK potvrdí oficiálnym dokumentom, ktorého  súčasťou  je výsledok  hodnotenia (tzv. Evaluation Summary Report).
 • Žiadosť  o poskytnutie  finančných  prostriedkov (ďalej len „žiadosť“) na podporu prípravy projektu H2020 predkladá o právnený žiadateľ – koordinátor alebo člen konzorcia hodnoteného projektu H2020.
 • Žiadateľ je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné  osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť o refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu H2020.
 • Príjemca je  slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorej boli poukázané finančné prostriedky zo  štátneho  rozpočtu na prípravu projektu. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami.
 • Slovenskou právnickou osobou sa rozumie právnická osoba založená podľa slovenského právneho poriadku so sídlom na území SR.
 • Slovenskou  fyzickou   osobou – podnikateľom sa rozumie podnikateľ oprávnený podnikať na území SR s miestom podnikania na území SR.
 • Poskytovateľ – APVV je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu prípravy projektu žiadateľovi.

Požiadavky verejnej výzvy

 • Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci výziev Pracovného programu H2020 na roky 2018 – 2020.
 • Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje výskum avývoj výberom odboru vedy a techniky z číselníka.
 • V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov neoddeliteľnou sú časťou žiadosti je čestné vyhlásenie slovenského žiadateľa (v rámci časti E žiadosti), že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
 • Projekt H2020 predložený vo výzve Pracovného programu H2020 na roky 2018- 2020 bol prijatý na  hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty (tzv. treshold), čo  žiadateľ doloží dokumentom „Evaluation Summary Report“ od EK.

Špecifické podmienky verejnej výzvy

 • Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu projektov počas celého obdobia trvania výzvy v programe PP H2020 bude maximálne 400 000 EUR.
 • Výška podpory na jedného žiadateľa je 3 000 EUR ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 EUR ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020.
 • Financovanie úhrady nákladov (refundácia) na prípravu projektov je podmienené schválením požadovanej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu SR v Národnej rade SR a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre agentúru. V prípade navýšenia prostriedkov pre agentúru bude výzva predĺžená.
 • Žiadosti  budú  vybavované podľa poradia doručenia do APVV až do vyčerpania alokovanej čiastky.

Lehota na predkladanie žiadostí je od 29. marca 2018 do 31. októbra 2018!

Viac informácií vrátane podkladov k výzve