SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe Horizont 2020 cez Operačný program Výskum a inovácie

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/opvai_bannera.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe Horizont 2020.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov schválených v rámci európskych výskumných programov a iniciatív, aby bolo možné v maximálnej možnej miere naplniť ciele týchto podporených projektov. Komplementárne financovanie schválených projektov na medzinárodnej úrovni neumožňuje v rámci OP VaI pokrytie povinného spolufinancovania medzinárodného projektu, ale umožňuje pokryť komplementárne výdavky vo vzťahu k schváleným medzinárodným projektom, ktoré umožnia riešiť schválený projekt kvalitnejšie a s lepšími výsledkami, resp. umožnia rozšíriť využitie jeho výsledkov/ďalšieho výskumu.

V rámci výzvy OP VaI je poskytovaná komplementárna podpora dvoma spôsobmi:

 •     Súbežné financovanie medzinárodného výskumného projektu schváleného v programe Horizont 2020. V tomto prípade ide o komplementárne financovanie výskumných medzinárodných projektov schválených v rámci výziev programu Horizont 2020, ktoré sú v čase podpisu zmluvy o NFP stále v procese implementácie a komplementárny projekt z OP VaI má prispieť ku kvalitnejšiemu riešeniu medzinárodného projektu.
 •     Následné, resp. dodatočné financovanie medzinárodného výskumného projektu schváleného v programe Horizont 2020. V tomto prípade ide o komplementárne financovanie výskumných medzinárodných projektov schválených v rámci výziev programu Horizont 2020, ktorých implementácia bola v čase podpisu zmluvy o NFP už ukončená. Komplementárny projekt z OP VaI má umožniť pokračovanie výskumu/vývoja z medzinárodného projektu.

V rámci výzvy je možné podporiť projekty schválené v rámci výziev nasledovných častí programu Horizont 2020:

 • Excelentná veda (s výnimkou grantov Európskej rady pre výskum a Marie Sklodowska-Curie Actions)
 • Vedúce postavenie priemyslu (s výnimkou grantov v rámci Prístupu k rizikovému financovaniu a Inovácie v MSP)
 • Spoločenské výzvy
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Euratom
 • Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Viac informácií:

 •     Dátum vyhlásenia výzvy: 08.10.2018
 •     Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve
 •     Oprávnení žiadatelia: štátne a verejné výskumné inštitúcie, univerzity, vysoké školy a podniky
 •     Oprávnené miesto realizácie projektu: územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III). Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa
 •     Minimálna výška NFP na projekt: 100 000 EUR
 •     Maximálna výška NFP na projekt: 200 000 EUR
 •     V rámci výzvy sa za oprávnené medzinárodné projekty nepovažujú projekty nevýskumného charakteru (tzv. CSA projekty)
 •     Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Zdroj: OP VaI