SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výstupy zo zasadania májovej Rady pre konkurencieschopnosť

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V dňoch 27. – 28. mája 2019 sa uskutočnilo zasadanie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET Council). Časti zasadania venované výskumu a vesmíru sa uskutočnili dňa 28. mája.

 

V časti výskum viedli ministri politické rokovania s cieľom identifikovať strategické rozhodnutia, ktoré by mali byť prijaté pre udržanie výskumu a inovácií ako hlavnej hnacej sily konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

 

Viaceré členské štáty podčiarkli dôležitosť adekvátneho rozpočtu pre nový rámcový program Horizon Europe a potrebu cieleného investovania do výskumu a inovácií. Bolo konštatované, že tieto investície sú potrebné ako na európskej úrovni, tak aj zo strany členských štátov, z čoho vyplýva dôležitosť navýšenia prostriedkov na národnej úrovni. Ministri vyzvali k efektívnejšiemu využívaniu synergií medzi rôznymi investičnými projektami (predovšetkým s oblasťou kohéznej politiky), s cieľom maximalizovať z nich plynúce výhody, a to prostredníctvom silnejšej koordinácie na úrovni EÚ. Tiež zdôraznili potrebu existencie vhodného regulačného rámca, vrátane štátnej pomoci, ktorý by priamo viedol k vytváraniu inovácií. Ďalšími témami diskusie boli:

 1. Spoločná deklarácia o budúcej úlohe iniciatívy BIOEAST, o ktorej na zasadaní informovala delegácia SR;
 2. Strategická a inovačná agenda v oblasti Čierneho mora;
 3. Pracovný program nadchádzajúceho fínskeho predsedníctva Rady EÚ (júl – december 2019) pre oblasť vesmíru, výskumu a inovácií.

V časti vesmír prebehla politická debata o úlohe Európskej únie ako globálneho aktéra v oblasti vesmíru. Debata sa zameriavala na spôsoby, akým konsolidovať túto úlohu a ako priniesť viac investícií do výskumu a inovácií v oblasti vesmíru.

 

Členské štáty vyzvali k navýšeniu investícií do výskumu a inovácií pre vesmír a prízvukovali dôležitosť vesmíru ako faktoru ekonomického rastu, predovšetkým z hľadiska prepojenia na digitálnu ekonomiku. Tiež bola vyslovená potreba zaistenia autonómneho prístupu k vesmíru a proaktívnej účasti na diskusiách o budúcom jeho budúcej (globálnej) správe.

 

V rámci rokovaní boli dňa 28. mája prijaté Závery Rady o rozhodujúcej úlohe vesmíru (Council conclusions on sprace as an enabler). Viac podkladov k politike EÚ v oblasti vesmíru nájdete tu.

 

Detailná tlačová správa zo zasadania Rady COMPET je dostupná tu.