SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výskumníci dostanú 132 miliónov EUR z programu Euratom na investície do jadrových inovácií a technológií

Odporúčame

16. marca 2023 Európska komisia prijala pracovný program Euratomu na roky 2023 – 2025, ktorým sa budú podporovať výskumní pracovníci v jadrovej oblasti sumou 132 miliónov EUR. Všeobecným cieľom programu Euratomu je pokračovať v jadrovom výskume a odbornej príprave vrátane ďalšieho zlepšovania jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti dodávok a radiačnej ochrany. Taktiež sa usiluje aj o synergiu v oblasti medicínskeho využitia ionizujúceho žiarenia vrátane zlepšenia kvality a bezpečnosti takýchto aplikácií, ako sa uvádza v akčnom pláne SAMIRA. Program Euratom dopĺňa plnenie cieľov programu Horizont Európa.

Program Euroatom poskytuje :

  • výskumné granty cez súťažné výzvy na predkladanie návrhov;
  • výskum, ktorý vykonáva Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JRC) cez samostatný program;
  • podporu pre iniciatívy a projekty spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, vzdelávania a odbornej prípravy, infraštruktúr a prierezových zložiek vrátane obehového hospodárstva.

Výskum a inovácie sa realizujú najmä prostredníctvom spolufinancovaných európskych partnerstiev zameraných na jadrovú fúziu (EUROFUSION) a ochranu pred žiarením (PIANOFORTE) ku ktorým sa tento rok pridajú aj partnerstvá v oblasti jadrových materiálov a nakladania s rádioaktívnym odpadom. Táto nová generácia partnerstiev, ktorá zahŕňa širokú škálu verejných a súkromných partnerov, by mala dosiahnuť väčší účinok.

Výzvy na predkladanie návrhov sa otvárajú 4. 4. 2023 s deadlinom 8. 11. 2023

Viac informácií :

Pracovný program Euratom 2023-2025

Zverejnené : 22.3.2023, slord