SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výročná správa o aktivitách EÚ vo výskume a technologickom rozvoji a monitorovaní programov HE a H2020 v roku 2022

Odporúčame

Všeobecné informácie

Európska komisia 31. mája zverejnila najnovšie vydanie výročnej správy o aktivitách EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja a monitorovaní programov Horizont Európa (HE), Horizont 2020 (H2020) a EURATOM v roku 2022. Významná časť správy je venovaná politickému kontextu v minulom roku, zameriava sa na vojnu Ruska proti Ukrajine a jej dôsledky pre EÚ a jej prostredie v oblasti výskumu a inovácií (VaI). Druhým hlavným pilierom je monitorovacia časť s kľúčovými údajmi o 3 vyššie uvedených programoch. Na záver správa poskytuje výhľad v oblasti VaI na rok 2023. Výročná správa je právne požadovaná za účelom informovania Európskeho parlamentu a Rady.

Politický kontext a vývoj

Udalosťou so zásadnými priamymi aj nepriamymi dopadmi na výskum a vývoj EÚ je ruská agresia voči Ukrajine, a to najmä pokiaľ ide o vedeckú spoluprácu s oboma štátmi, dodávky energie, bezpečnosť dodávateľských reťazcov a migráciu. Rusko tým okrem iného porušilo základné hodnoty a zásady medzinárodnej spolupráce v oblasti VaI, ako sú stanovené v oznámení o globálnom prístupe k výskumu a inováciám. Kľúčovými témami tejto časti sú: Ukrajina, Zelená a digitálna transformácia, hospodárstvo a priemysel, bezpečnosť, pandémia Covid-19, partnerstvo s členskými štátmi, medzinárodné aspekty, priame akcie vykonané so Spoločným výskumným centrom Komisie (JRC).

  • Ukrajina

V reakcii na vojenskú agresiu Komisia primárne uložila Ruskej federácií sankcie v oblasti VaI a ukončila účasť ruských verejných subjektov na programoch EÚ v oblasti VaI. Ďalej začala špecializované akcie na podporu ukrajinskej výskumnej a vedeckej obce. EK tiež uverejnila plán REPowerEU s cieľom dosiahnuť vyššiu energetickú nezávislosť a začala novú tému v rámci EUARTOMU týkajúcu sa bezpečnosti alternatívneho jadrového paliva pre reaktory typu VVER.

  • Zelená a digitálna transformácia

Vzhľadom na bezpečnostný a environmentálny kontext charakterizuje správa dvojitú transformáciu EÚ ako ešte naliehavejšiu. V tomto ohľade bolo prijatých niekoľko významných dokumentov vrátane:

  • Hospodárstvo a priemysel

Európsky akt o čipoch bol predložený s cieľom pomáhať pri budovaní ekosystému polovodičov EÚ. Agresia Ruska na Ukrajine zdôraznila naliehavú potrebu posilniť geografickú nezávislosť, pokiaľ ide o kritické vesmírne technológie. V roku 2022 bol v tomto kontexte predložený návrh Komisie týkajúci sa Programu Únie pre bezpečnú konektivitu. Využívanie odolného a udržateľného „priemyslu 5.0“ zameraného na človeka nabralo na sile. Potvrdilo sa to v rámci okrúhleho stola na vysokej úrovni s vedúcimi predstaviteľmi priemyslu a v rámci prvého Ocenenia priemyslu budúcnosti, ktorým sa vyzdvihujú projekty VaI financované z prostriedkov EÚ v oblasti „priemyslu 5.0“.

  • Partnerstvo s členskými štátmi

V roku 2022 boli schválené všetky plány podpory obnovy a odolnosti s výnimkou Maďarska, v ktorých je oblasti VaI je venovaná významná pozornosť. Fórum európskeho výskumného priestoru (ERA) sa vytvorilo v roku 2022 s cieľom koordinovať vykonávanie 20 opatrení programu politík ERA. EK tiež uverejnila usmernenie o synergiách medzi programom HE a programami Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vykonávanie a monitorovanie programov HE a H2020 a Euratomu

  • Horizont Európa v roku 2022 – Hlavné body a nové prvky

V máji 2022 Komisia prijala zmenu „hlavného“ pracovného programu HE na roky 2021-22, ktorým sa v danom roku v plnej miere zaviedli akcie misií EÚ. Počas Dní výskumu a inovácií 2022 začala proces zameraný na ďalší strategický plán programu HE na roky 2025-27. V decembri 2022 Komisia prijala „hlavný“ pracovný program HE 2023-24, ktorým sa pre oblasť VaI poskytlo približne 13,5 miliardy EUR s cieľom urýchliť dvojitú transformáciu, zvýšiť energetickú odolnosť Európy a prispieť k udržateľnej obnove v nadväznosti na pandémiu ochorenia COVID-19.

  • Monitorovanie údajov programu Horizont Európa

V roku 2022 sa v rámci hlavného pracovného programu HE na roky 2021-22 vyhlásilo 44 nových výziev na predkladanie návrhov, ktoré sa týkajú celkovo 202 tém. Celkovo sa v rámci pracovného programu na roky 2021-22 začalo v rámci 160 výziev na predkladanie návrhov 874 tém, ako aj ďalších 195 iných akcií s rozpočtom približne 16 miliárd EUR. Témy, ktoré sa začali v rámci hlavného pracovného programu HE, boli navrhnuté tak, aby sa nimi prilákali projekty, ktoré pomôžu dosiahnuť zastrešujúce politické priority Komisie na roky 2019-24. 

Do konca roka 2022 sa v rámci uzavretých a úplne vyhodnotených výziev predložilo celkovo 44 832 oprávnených návrhov. Externí experti posúdili 54 % z nich ako vysoko kvalitné, na financovanie sa vybralo 7 108 návrhov v celkovej požadovanej výške finančných prostriedkov 20,5 miliardy EUR. Podiel členských štátov na predložených oprávnených žiadostiach je 81,8 %. 18,8 % pochádza od organizácií so sídlom v krajinách, ktorých sa týka rozširovanie účasti (Widening). V nadväznosti na hodnotenie návrhov sa už pridelilo 16,3 miliardy EUR prostredníctvom 5 509 podpísaných grantov. Mnohé granty sú však stále v procese prípravy, keďže na financovanie bolo vybraných 7 108 návrhov.

Výhľad na rok 2023

V roku 2023 sa navrhne ďalší strategický plán programu HE na roky 2025 – 27. Prijatie sa plánuje na 1. štvrťrok 2024. Stanovia sa v ňom priority v oblasti VaI na 2. obdobie programu, podkladom je Analýza Generálneho riaditeľstva Komisie pre výskum a inovácie (DG RTD). Komisia bude naďalej podporovať vykonávanie plánu REPowerEU a urýchľovať práce na splnenie cieľov Európskej zelenej dohody prostredníctvom akcií EÚ v oblasti VaI. 

Komisia bude uskutočňovať komunikačné činnosti týkajúce sa programu HE, napríklad:

  • presadzovaním výsledkov verejných konzultácií a prípravou strategického plánu na roky 2025-27, 
  • presadzovaním misií a partnerstiev EÚ, 
  • zapájaním občanov prostredníctvom komunikačných iniciatív, ako je 34. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov (v septembri 2023 v Bruseli), 
  • otvorením verejnej diskusie o budúcnosti výskumu a inovácií v Európe počas Dní výskumu a inovácií, ktoré sa uskutočnia koncom októbra 2023.

Viac informácií:

SLORD: Analýza pre strategický plán Horizontu Európa 2025-2027 

SLORD: Podpora VaI komunity na Ukrajine zo strany Horizontu Európa

SLORD: Komisia spustila cenu Industry 5.0

SLORD: Rada EÚ a Európsky Parlament dosiahli dohodu o Akte o čipoch

EUR-LEX: Výročná správa na stiahnutie

Zverejnené 8.6.2023, slord