SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Trinásta edícia V4 tréningu pre projektových manažérov v oblasti výskumu: REGISTRÁCIA OTVORENÁ!

Odporúčame

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky organizuje dvakrát ročne tréning pre projektových manažérov v oblasti výskumu – V4 Training for Research Project Managers.

Najbližšia, v poradí už trinásta, edícia tréningu sa bude konať 29. – 31. marca 2023 fyzicky v Bruseli.

Na organizácii sa podieľajú:

  • Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
  • Styčná kancelária ČR pre vzdelávanie a výskum (CZELO)
  • Zastúpenie Národnej kancelárie Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (NRDIO)
  • Styčná agentúra Poľskej akadémie vied (PolSCA)

Pre koho je tréning určený?

Tréning je určený pre širokú komunitu zamestnancov podpory výskumu a inovácií vo verejných ako aj v súkromných výskumných inštitúciách – projektových manažérov, koordinátorov a asistentov projektov, referentov projektových oddelení a pod. Tréning nie je určený pre individuálnych výskumníkov.

Účastníci by mali mať základné poznatky o rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie, ako aj aspoň prvotné skúsenosti s ich fungovaním. Očakávame, že vysielajúce organizácie majú jasný zámer aktívne participovať v programe Horizont Európa alebo už v niektorom rámcovom programe (Horizon Europe, H2020, prípadne FP7) participovali a majú motiváciu a ambície zvýšiť svoje šance na úspech.

Čo je cieľom tréningu?

Hlavnou ambíciou je zvýšiť odborné kapacity účastníkov poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu. Predovšetkým chceme

  • rozšíriť ich povedomie o politickom kontexte európskeho výskumu a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont Európa
  • umožniť im nadviazať nové užitočné kontakty.

Účastníci budú môcť získať cielené informácie o politikách a iniciatívach s dopadom na ich prácu. Stretnú sa so zástupcami Európskej komisie, projektovými manažérmi z regiónu V4 i ďalších krajín EÚ a tiež predstaviteľmi iných organizácií pôsobiacich v Bruseli. Tréning tiež poskytne priestor na rozvoj networkingových zručností a výmenu osvedčených postupov medzi organizáciami.

Ako sa prihlásiť?

Školenia sa bude môcť zúčastniť celkovo 35 zamestnancov podpory výskumu a inovácií pôsobiacich nielen v krajinách V4, ale v rámci celej Európy. Pre účastníkov tréningu pôsobiacich vo výskumných inštitúciách so sídlom v SR je vyhradených 7 voľných miest.

Prihlásiť sa môžete pomocou registračného formulára TU. Registrácia bude otvorená do 29. januára 2023, 17:00 hod.

Vybraní účastníci budú kontaktovaní e-mailom. Organizátori si vyhradzujú právo výberu uchádzačov na základe informácií uvedených v prihlasovacom formulári. V prípade viacerých záujemcov z jednej organizácie bude vybraný iba jeden.

Program školenia

Program tréningu zahŕňa prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj rôznych expertov so skúsenosťami z praxe. Obsahuje tiež interaktívne časti. Účastníci budú mať počas nich okrem iného príležitosť prezentovať svoju inštitúciu.

Tréning bude prebiehať v anglickom jazyku a bude rozdelený do troch častí:

Deň 1: Predstavenie európskeho výskumno-inovačného ekosystému

Deň 2: Projektový manažment: prepájanie politík s implementáciou

Deň 3: Budovanie kapacít organizácií

Kompletný program predošlej edície si môžete stiahnuť tu.

Tréning je poskytovaný bezplatne a je určený len pre tých uchádzačov, ktorí sa plánujú aktívne zúčastniť všetkých troch dní tréningu. Cestovné náklady hradí vysielajúca inštitúcia.

Kontaktná osoba pre slovenských účastníkov: Zuzana Černáková (zuzana.cernakova@cvtisr.sk).

Registračný formulár

Zverejnené 14.12.2022, slord