SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli otvára možnosť absolvovania stáže v akademickom roku 2019/2020

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/Screenshot__310_.png style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v akademickom roku 2019/2020. Staňte sa súčasťou nášho tímu!

Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci.

Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od septembra 2019.

Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk je 1. máj 2019 (stáž na akademicky rok 2019/2020 september – december, január – jún).

V prípade zaslania životopisu a motivačného listu po uplynutí tohto termínu bude Vaša žiadosť automaticky zaradená do ďalšieho kola výberového konania pre akademický rok 2020/2021. V prípade záujmu o absolvovanie stáže v akademickom roku 2020/2021 je termín na predloženie dokumentov do 15. novembra 2019.

Stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli je bezplatná. V prípade záujmu je však možné požiadať o finančnú podporu z Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+. V prípade záujmu o bližšie informácie neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu z Vašej univerzity.