SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Strategické plánovanie nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 2. apríla 2019 sa uskutočnilo zasadnutie IGLO Open, na ktorom vystúpil Kurt Vandenberghe, riaditeľ pre rozvoj politík a koordináciu na Generálnom riaditeľstve pre výskum a inovácie Európskej komisie. Cieľom podujatia bolo poskytnúť informácie ohľadne strategického plánovania a prípravy nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe.

Medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ bola 18. marca 2019 potvrdená dohoda o porozumení k návrhu programu Horizon Europe (nariadenie). Jedná sa o predbežnú dohodu, pred uzavretím finálnej dohody musia byť ešte prerokované viaceré záležitosti, najmä z hľadiska rozpočtu, nastavenia medzinárodnej spolupráce s asociovanými a tretími krajinami, a tiež záležitosti spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. 

Kurt Vandenberghe uviedol, že rýchlosť, akou sa dospelo k tejto predbežnej dohode je pozitívnym signálom toho, že Európska únia kladie výskum a inovácie na popredné priečky svojich priorít. Uviedol, že boli vynaložené snahy o zachovanie medzi-sektorovej a medzi-disciplinárnej spolupráce, čo sa odráža na silnej prítomnosti klastrového prístupu v novom programe, predovšetkým v II. pilieri. Nástroje na rozširovanie účasti (tzv. Widening) sú taktiež zachované, priam posilnené, avšak nie na úkor princípu excelentnosti, teda podpory špičkového výskumu a inovácií.

Od nového programu má celá európska výskumno-inovačná komunita vysoké očakávania. Ako odpoveď boli okrem iného navrhnuté rôzne podporné aspekty, ako záväzok prilákať do programu nové subjekty alebo princíp „Netflix“, ktorý by mal automatickým princípom navrhovať účastníkom príležitosti a programy, založené na charaktere ich predchádzajúcej aktivity v programe. Dohoda zahŕňa aj novú iniciatívu s názvom “Hop-on”, ktorá bude v programe Horizon Europe financovaná z časti Advancing Europe.

Subjekty pochádzajúce z tzv. “Widening” krajín (vrátane Slovenska) sa budú môcť pridať k už financovaným a podporeným existujúcim projektovým konzorciám.

Novo vytvorená Európska rada pre inovácie (EIC) bude vystupovať ako jediné kontaktné miesto pre malé a stredné podniky a startupy s vysokým inovačným potenciálom. Zároveň bol dňa 18. marca 2019 schválený nový pilotný program EIC.

Strategické plánovanie

Pri plánovaní štruktúry programu Horizon Europe bola zdôraznená potreba konať viac strategicky a udávať smer rozhodnejším spôsobom. Zároveň by mali byť nové pracovné programy menej preskriptívne, mali by obsahovať menej výziev a tém. Mali by obsahovať viac poznatkov o dlhodobých víziách a ponúknuť rozsiahlejší priestor pre kreativitu. Za týmto ambicióznym účelom plánuje Európska komisia využiť proces spolutvorby, ktorý zatiaľ nemá v tejto oblasti precedens.

Proces spolutvorby sa bude odohrávať na 3 pracovných úrovniach.

1.    Príprava strategického dokumentu („Strategický plán“): Strategický plán nebude mať podobu zoznamu aktivít, ktorý poznáme ako pracovný program. Bude to rozsiahly strategický dokument, ktorý bude obsahovať kľúčové ciele v rámci klastrov II. piliera, súčasťou tohto dokumentu bude aj hodnotenie vplyvu (impact assessment) a očakávaný prínos a ciele v horizonte nadchádzajúcich 10 – 15 rokov.

Na konci apríla / začiatkom mája 2019 bude predstavený prvý návrh Strategického plánu, ktorý bude doručený delegátom strategického programového výboru „shadow committee“, do ktorého si každý členský štát nominuje vlastných odborníkov. V júni 2019 Komisia zverejní konzultačný dokument týkajúci sa Strategického plánu na webovej stránke Komisie, ktorý bude mať možnosť pripomienkovať online celá výskumno-inovačná komunita, a to z akejkoľvek krajiny sveta.

V dňoch od 24. do 26. septembra 2019 sa v Bruseli uskutočnia tzv. R&I Days (New Canal, Brussels Pompidou) – pôjde o podujatie, na ktorom sa očakáva niekoľko tisíc účastníkov. Na podujatí bude predstavená druhá verzia konzultačného dokumentu k Strategickému plánu, ktorú budú účastníci svojimi diskusiami naďalej dotvárať.

V októbri 2019 bude na webovom sídle Komisie zverejnená tretia verzia konzultačného dokumentu k Strategickému plánu s cieľom osloviť všetky zainteresované zastrešujúce organizácie (t.j. zastupujúce viac ako 1 krajinu) – v novembri 2019 bude novému kolégiu komisárov EÚ predložený tento strategický dokument po prvýkrát. Koncom roka 2019 / začiatkom roka 2020 by mal byť kolégiom komisárov tento dokument oficiálne schválený. Nové kolégium sa bude týmto dokumentom riadiť pri vytváraní pracovných programov počas 4 nasledujúcich rokov ich politického mandátu.

2.    Misie: v rámci prípravy tzv. „misií“ alebo cieľovo orientovaného výskumu a inovácií je vytvoriť päť expertných skupín (tzv. „Mission Boards“) – 15 expertov v každej skupine, poskytovať poradenstvo s cieľom podporovať EK pri tvorbe a implementácii špecifických misií v rámci programu Horizon Europe.

Jedna „Mission Board“ bude vytvorená pre každú z 5 dohodnutých „Mission areas“:

1. Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation; 2. Cancer; 3. Healthy Oceans, Seas and Coastal and Inland Waters; 4. Climate-Neutral and Smart Cities; 5. Soil Health and Food.

Každá z misií bude obsahovať balík projektov a aktivít smerujúcich naplneniu ich komplexného cieľa. Oblasti týchto 5 misií sú zostavené na základe akútnych problémov obyvateľstva a sú určené pre nich – cieľom je zapojiť čo najširší okruh ľudí a každá z misií by mala mať svojho „ambasádora“, ktorý by jej ciele a pokroky pravidelne komunikoval širokej verejnosti.

3.    Partnerstvá: Charakter partnerstiev bude taktiež súčasťou obsahu Strategického plánu. Definovanie oblastí partnerstiev bude prebiehať jednak z úrovne národných ministerstiev, ktoré budú svoje pozície naďalej komunikovať cez nominovaných zástupcov v strategickom programovom výbore „shadow committee“. Členské štáty musia preto prejaviť vysoký stupeň koordinácie týchto aktivít. Nominovaní zástupcovia sa budú v tomto zoskupení stretávať každý mesiac počnúc 2. májom 2019 až do ukončenia celého procesu. Na podujatí R&I Days v Bruseli budú zároveň bližšie predstavené aktivity všetkých budúcich inštitucionálnych partnerstiev.