SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

STOA zverejnila štúdiu k prekonávaniu inovačných rozdielov v členských štátoch EÚ-13

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/STOA.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ height=“274″ width=“530″ />

Platforma Európskeho parlamentu pre posúdenie vedeckých a technologických možností (STOA) zverejnila štúdiu s názvom „Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States„.

Cieľom štúdie, na ktorej príprave sa podieľalo aj Technologické centrum AV ČR, je preskúmať, identifikovať a objasniť príčiny nízkej účasti a miery úspešnosti krajín tzv. EÚ-13 s cieľom zlepšiť ich budúcu výkonnosť v programe Horizont 2020 a nadchádzajúcom 9. RP. Na dosiahnutie tohto cieľa bola použitá kombinácia rôznych metód vrátane empirického výskumu. Štúdia obsahuje rozsiahly prehľad literatúry o rôznych aspektoch účasti EÚ-13 na rámcových programoch a komplexnú analýzu údajov a štatistický dát, ktoré umožňujú niekoľko hypotéz týkajúcich sa pôvodu nízkej miery účasti a úspešnosti krajín EÚ-13 v rámci 7. rámcového programu a programu Horizont 2020.

Výsledky štúdie naznačujú smer možných riešení. Niektoré odporúčania sa týkajú výhradne vlád jednotlivých členských štátov. EÚ však musí prijať opatrenia všade tam, kde je nízka účasť spôsobená návrhom a riadením rámcových programov, ako aj tam, kde sa modely účasti, ktoré sa časom objavili a ktoré sa teraz posilňujú, vytvárajú prekážky vstupu.

STOA Report: Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States