SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Staňte sa odborným hodnotiteľom projektových návrhov Horizont 2020

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Výkonná agentúra pre výskum (REA) v minulom roku vytvorila propagačné video s hlavným cieľom prilákať nových odborníkov na hodnotenie projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020. Kampaň okolo videa bola mimoriadne úspešná, čo viedlo k výraznému zvýšeniu počtu registrácií odborníkov na Portáli pre účastníkov (Participant Portal).

Európska komisia po minuloročnom úspešnom kroku pristupuje na rozšírenie tejto kampane s cieľom motivovať ďalších odborníkov na hodnotenie projektov v rámci programu Horizont 2020.

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) pripravuje na konci kalendárneho roka súhrnný prehľad slovenských žiadateľov za každú oblasť programu Horizont 2020. Žiaľ, je možné konštatovať, že počet odborných hodnotiteľov zo Slovenska je naďalej relatívne nízky.

Neváhajte a prihláste sa už dnes! Okrem nadobudnutia vedomostí o tom, ako celý európsky mechanizmus funguje, kto sú kľúčoví hráči a ako má úspešný projektový návrh vyzerať, môžete byť za svoj výkon slušne ohodnotený (450 EUR/deň).

Viac informácií: