SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spustenie verejnej konzultácie: Vyjadrite svoj názor na výskumno-inovačné priority nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 – 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. Komisia v rámci tohto procesu 28. júna 2019 spustila online verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.

Online konzultácia bude zbierať vstupy od zainteresovaných strán z celého sveta. Prijaté vstupy budú zohľadnené pri príprave „Strategického plánovania“ programu Horizon Europe. Tieto vstupy sa odzrkadlia v usmerneniach jednotlivých pracovných programov, výzvach na predkladanie návrhov, misiách a partnerstvách počas fungovania prvých štyroch rokov programu Horizon Europe (2021-2024). Konzultácie pomôžu identifikovať očakávané dopady, rozprúdiť diskusiu o spoločenských výzvach a poskytnúť nové myšlienky. Kľúčovou udalosťou v tomto procese spoločného navrhovania bude veľké celoeurópske podujatie pod názvom „European Research & Innovation Days„, ktoré sa uskutoční v termíne od 24. do 26. septembra 2019 v Bruseli.

Proces spoločného navrhovania zabezpečuje, že program Horizon Europe bude zameraný na to, na čom občanom záleží najviac, zlepšuje náš každodenný život a pomáha premeniť veľké spoločenské výzvy, ako je zmena klímy, inovačné príležitosti a riešenia pre udržateľnú budúcnosť.

Čo považujete za najnaliehavejšie výzvy, ktoré by mal výskum a inovácie financovaný z prostriedkov EÚ riešiť? Aké sú najdôležitejšie vplyvy – vedecký, technologický, hospodársky, spoločenský – na ktoré by sa mal výskum a inovácie financovaný z EÚ zamerať? Teraz sa môžete o svoje názory podeliť s Európskou komisiou.

Komisia vyzýva všetkých, ktorí majú záujem o budúce priority EÚ v oblasti výskumu a inovácií, kdekoľvek na svete, aby sa zúčastnili na verejnej konzultácii, ktorá sa skončí 4. októbra 2019!

Viac informácií: