SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Sprievodca programom Horizon Europe

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • EURATOM
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske výskumno-inovačné partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry

Dňa 17. júna 2021 zverejnila Európska komisia sprievodcu programom Horizon Europe (Horizon Europe Programme Guide).

Tento sprievodca obsahuje podrobné usmernenia o štruktúre, rozpočte a politických prioritách programu Horizon Europe. Cieľom tohto dokumentu je pomôcť používateľom pochopiť program a jeho výzvy a pripraviť ich návrhy, pričom sa vyhýba technickému slovníku, právnym odkazom a žargónu a snaží sa pomôcť čitateľom nájsť odpovede na všetky praktické otázky, ktoré môžu mať v súvislosti s konkrétnymi časťami návrhu. Príručka sa bude pravidelne aktualizovať o nové usmernenia a vysvetlenia na základe praktických skúseností a prebiehajúceho vývoja.

Potenciálni žiadatelia sú vyzvaní, aby si vždy pozorne prečítali dokumentáciu k výzve na portáli Funding & Tenders, a najmä túto príručku k programu Horizon  Europe, všeobecné prílohy, online príručku používania portálu Funding & Tenders a anotovanú dohodu o grante EÚ (Annotated Grant Agreement, AGA). Tieto dokumenty poskytujú vysvetlenia a odpovede na otázky týkajúce sa prípravy projektového návrhu:

 1. Sprievodca programom (Programme Guide) poskytuje podrobné usmernenie o štruktúre, rozpočte a politických prioritách a ďalších relevantných súvislostiach programu Horizon Europe, ktoré sú dôležité pre prípravu návrhu;
 2. vo všeobecných prílohách (General Annexes) sú uvedené:
  • podmienky prípustnosti a oprávnenosti a kritériá finančnej a prevádzkovej kapacity a vylúčenia (prílohy A-C),
  • kritériá udeľovania grantov, povinné dokumenty a postup hodnotenia (prílohy D-F),
  • právne a finančné usporiadanie dohôd o grante (príloha G),
  • osobitné podmienky vzťahujúce sa na akcie, ktoré zahŕňajú obstarávanie v predkomerčnej fáze alebo obstarávanie inovatívnych riešení (príloha H);
 3. v online príručke sú uvedené postupy registrácie a predkladania návrhov online prostredníctvom portálu Funding & Tenders a odporúčania týkajúce sa prípravy návrhu;
 4. AGA – Anotovaná dohoda o grante obsahuje podrobné poznámky ku všetkým ustanoveniam dohody o grante, ktoré je potrebné podpísať na získanie grantu.

Upozorňujeme, že výzvy vyhlásené Európskou radou pre výskum (ERC), Európskou radou pre inovácie (EIC), Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), inštitucionalizovanými európskymi partnerstvami na základe článkov 185 a 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), výzvy v rámci programu Euratom pre výskum a odbornú prípravu a činnosti Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) sú predmetom samostatných pracovných programov, a preto sa na ne táto príručka k programu v plnom rozsahu nevzťahuje. To platí aj pre akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

V prípade výziev vyhlasovaných EIC si prečítajte osobitné usmernenia tu.

V prípade výziev vyhlasovaných EIT si prečítajte osobitné usmernenia tu.

V prípade výziev vyhlasovaných ERC si prečítajte osobitné usmernenia tu.

Viac informácií:

Zverejnené 23.6.2021, slord