SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa prof. Mazzucato k „cieľovo orientovanému prístupu / misiám“ v 9. RP

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/Missions.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ height=“367″ width=“262″ />

Dňa 22. februára 2018 predstavila profesorka Mariana Mazzucato, poradkyňa komisára EÚ Carlosa Moedasa pre tzv. „cieľovo orientovaný prístup / misie“, svoju správu „Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth“.

Správa je najnovšou zo série vstupov, ktoré Komisia zváži pri zostavovaní nadchádzajúceho 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Správa odporúča päť kľúčových kritérií na úrovni EÚ pre výber „cieľovo orientovaného prístupu / misií“. Misie by mali byť:

 •  odvážne a inšpiratívne so širokým významom pre spoločnosť;
 •  ambiciózne, ale realizovateľné;
 •  podporovať medziodborové a medzisektorové inovácie;
 •  mať jasný smer: cielené, merateľné a časovo obmedzené;
 •  vyžadovať niekoľko riešení založených na prístupe „zdola nahor“ (tzv. bottom-up approach).

Správa tiež obsahuje tri príklady budúcich misií: 1. vybudovanie 100 uhlíkovo neutrálnych miest do roku 2030; 2. oceány bez plastu a 3. zníženie záťaže, ktorú spôsobuje demencia do roku 2030.

„Cieľovo orientovaný prístup / misie“ by mali najmä inšpirovať a prepojiť výsledky výskumu a inovácií s občanmi, posunúť hranice pre výskum a inovácie, stimulovať hospodársky rast a pomôcť vyriešiť niektoré z najväčších spoločenských výziev.

Komisia teraz vyzýva verejnosť a zainteresované strany na poskytnutie spätnej väzby, vrátane návrhov na potenciálne misie pre výskum a inovácie.

Vyjadriť sa môžete do 8. apríla 2018 prostredníctvom nasledujúceho dotazníka.

Správa „Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth“