SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Etické otázky
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európske partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Európsky výskumný priestor
 • Finančné otázky
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Oceán, moria a vody
 • Misia: Rakovina
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne otázky
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Naši vedci a inovátori dokazujú, že byť aktívnou súčasťou európskej vedy a výskumu je možné. Vďaka svojim projektom úspešne predstavujú slovenský inovačný potenciál a podieľajú sa na pokroku toho európskeho. Ten v súčasnosti najviac reprezentuje rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa.

V poradí deviaty európsky rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa – je príležitosťou pre vedcov a vedecké tímy, ako spoločne nachádzať inovatívne riešenia pre dnešnú spoločnosť.

A tie vznikajú aj u nás, na Slovensku. Skúsenosti tých, ktorým sa to podarilo hovoria, že úspech sa nie vždy dostaví „na prvú.“ Nevzdať to a projekt vylepšovať je v tomto prípade viac než kľúčové.

Práve Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako sídlo Národnej kancelárie Horizontu a priamych Národných kontaktných bodov, vďaka svojim odborným konzultáciám či informačným podujatiam pomáha v týchto dôležitých procesoch.

„Našou úlohou je prepojiť týchto desať ľudí s našimi vedcami konkrétne. To znamená neposielať len nejaké výzvy mailom, ale skutočne sa s nimi kontaktovať a hľadať s nimi možné riešenia pre grantové schémy Horizontu Európa,“ upresňuje Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

„Celý program Horizont Európa je budovaný na celkoch. … Veda je momentálne súbor mnohých profesií a mnohých partnerov, ktorí vytvoria synergické pôsobenie. Mojím zámerom je, aby sa na Slovensku vytvárali konzorciá špičkových ľudí,“ dodáva.

Podávanie žiadostí do programu Horizont Európa zo Slovenska podporuje aj Jean-Eric Paquet, generálny riaditeľ Výskumu a inovácií Európskej komisie: „Teraz, keď sme spustili náš program Horizont Európa, chcem Vás povzbudiť, aby ste sa zapájali a stali sa súčasťou spoločného európskeho úsilia. Aby ste poskytovali svoje odborné vedomosti, ale aj riešenia na najväčšie spoločenské výzvy, ktorým čelíme v Európe, ale aj na Slovensku.“

Zdroj: CVTI SR

Zverejnené 6.5.2021, slord