SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prvý strategický plán programu Horizon Europe na roky 2021 – 2024

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske partnerstvá
 • Horizont Európa
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Oceán, moria a vody
 • Misia: Rakovina
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Európska komisia dňa 15. marca 2021 prijala prvý strategický plán programu Horizon Europe, nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, v hodnote 95,5 miliardy EUR v bežných cenách. Strategický plán je v programe Horizont Európa novinkou a stanovujú sa v ňom strategické smerovania pre zameranie investícií v prvých štyroch rokoch programu. Zabezpečuje sa ním, aby opatrenia v oblasti výskumu a inovácie prispievali k prioritám EÚ vrátane klimaticky neutrálnej a zelenej Európy, Európy pripravenej na digitálny vek a hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí.

Ambiciózny plán pre ambiciózny program

V strategickom pláne sa stanovujú strategické smerovania pre investície do výskumu a inovácie v rámci programu Horizon Europe na nasledujúce štyri roky:

 1. podpora otvorenej strategickej autonómie prostredníctvom vedúceho postavenia pri vývoji kľúčových digitálnych, podporných a vznikajúcich technológií, odvetví a hodnotových reťazcov,
 2. obnova ekosystémov a biodiverzity v Európe a udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
 3. dosiahnutie stavu, v ktorom bude Európa prvým digitálnym, obehovým, klimaticky neutrálnym hospodárstvom,
 4. vytvorenie odolnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej európskej spoločnosti.

Základom všetkých štyroch smerovaní je medzinárodná spolupráca, keďže má zásadný význam pri riešení mnohých globálnych výziev.

Strategický plán zahŕňa aj európske spoločne financované a spoločne programované partnerstvá a misie EÚ, ktoré sa majú prostredníctvom programu Horizon Europe podporovať. Partnerstvá budú zamerané na kritické oblasti, ako je energetika, doprava, biodiverzita, zdravie, potraviny a obehovosť, a budú dopĺňať desať inštitucionalizovaných európskych partnerstiev, ktoré Komisia navrhla vo februári.

Misie EÚ sa budú zaoberať globálnymi výzvami, ktoré zasahujú do nášho každodenného života, a to stanovením ambicióznych a inšpiratívnych, ale dosiahnuteľných cieľov, ako je boj proti rakovine, prispôsobenie sa zmene klímy, ochrana našich oceánov, premena miest na zelenšie a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín. Misie EÚ budú využívať množstvo nástrojov naprieč rozmanitými disciplínami a oblasťami politiky, a tak riešiť komplexné otázky prostredníctvom výskumných projektov, politických opatrení, či dokonca legislatívnych iniciatív.

V rámci smerovaní plánu sa budú riešiť aj mnohé prierezové otázky, ako je rodová rovnosť. Začlenenie rodového rozmeru bude štandardnou požiadavkou, pokiaľ ide o obsah výskumu a inovácie v rámci celého programu, ak sa neuvedie, že otázky pohlavia či rodové otázky nemusia byť pre príslušnú tému relevantné.

Ďalšie kroky

Priority stanovené v strategickom pláne programu Horizon Europe sa budú vykonávať prostredníctvom pracovného programu Horizon Europe. Stanovujú sa v ňom možnosti financovania činností v oblasti výskumu a inovácie prostredníctvom tematických výziev na predkladanie návrhov a tém. Prvé výzvy na predkladanie návrhov budú vyhlásené na jar 2021 a budú predstavené počas Dní európskeho výskumu a inovácií, ktoré budú prebiehať 23. – 24. júna 2021.

Súvislosti

V nadväznosti na politickú dohodu o programe Horizon Europe z marca – apríla 2019 začala Komisia proces strategického plánovania. Výsledky sú uvedené v strategickom pláne.

Strategický plán bol vypracovaný v nadväznosti na rozsiahly proces spoločného navrhovania, do ktorého bol zapojený Európsky parlament, členské štáty, zainteresované strany a široká verejnosť. V rôznych štádiách procesu strategického plánovania bolo predložených viac než 8 000 príspevkov. Cieľom inkluzívneho procesu spoločného navrhovania je zabezpečiť čo najširšiu spoluzodpovednosť a optimalizovať celkový vplyv programu Horizon Europe.

Tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií: