SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prejav o stave Únie 2022 z pohľadu výskumu, vývoja a inovácií

Odporúčame

Oblasti
  • Horizont Európa

Prejav o stave Únie prednáša každoročne v septembri predsedníčka/predseda Európskej komisie pred Európskym parlamentom a adresuje v ňom úspechy dosiahnuté za uplynulý rok spolu s aktuálnymi výzvami a iniciatívami, ktoré Komisia plánuje v nadchádzajúcom roku uskutočniť.

V tohtoročnom prejave sa Ursula von der Leyen zamerala primárne na jednotnú podporu Ukrajiny zo strany EÚ, zníženie závislosti na ruských energetických zdrojoch a s tým súvisiacu aktuálnu energetickú krízu a nevyhnutnosť diverzifikácie. Upozornila aj na potrebu investícií do digitálneho a klimaticky neutrálneho hospodárstva, obnoviteľných zdrojov a podporu malých a stredných podnikov. Zdôraznila zasadzovanie sa za európsku demokraciu v opozícií k ruskej autokracii, vyzdvihla dôležitosť občianskej angažovanosti mladých ľudí v EÚ a potrebu začleniť do zakladajúcich zmlúv solidaritu medzi generáciami.

Z pohľadu výskumu, vývoja a inovácií dávame do pozornosti:

1. Energetická nezávislosť a udržateľnosť

Von der Leyen poukázala na potrebu ukončenia závislosti od ruských fosílnych palív, investícií do obnoviteľných zdrojovterminálov LNG, diverzifikácie dodávok smerom k spoľahlivým partnerom akými sú Nórsko či USA, spoločného skladovania plynu a predložila štátom EÚ opatrenia na zníženie celkovej spotreby elektrickej energie. Navrhla zároveň zastropovanie príjmov spoločností vyrábajúcich elektrickú energiu za nízke náklady, čím bude možné pomôcť členským štátom priamo zmierniť dopady aktuálnej ťažkej situácie. Trh s elektrickou energiou si preto vyžaduje rozsiahlu a komplexnú reformu, zdôraznila predsedníčka. V súvislosti s udržateľnosťou vyzdvihla význam vodíka, kde v rámci plánu REPowerEU zdvojnásobili jeho cieľ výroby z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 na desať miliónov ton. Do budovania trhu s vodíkom bude Únia môcť investovať 3 miliardy eur a bude zriadená Európska vodíková banka.

2. Zmena klímy a digitalizácia

Európska zelená dohoda patrí medzi priority Komisie von der Leyenovej, preto aj vo svojom prejave vyzdvihla potrebu medzinárodnej spolupráce v oblasti adaptácie na zmenu klímy. NextGenerationEU predstavuje nástroj, vďaka ktorému bolo možné zaručiť tok investícií nie len na udržanie pracovných miest a rastu, ale aj financovanie veterných turbín, solárnych parkov a renovácií na dosiahnutie energetických úspor. Zelená a digitálna transformácia predstavuje základ silného európskeho trhového hospodárstva.

3. Podpora malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu pri transformácií ekonomiky. Priaznivé podnikateľské prostredie, prístup k surovinám a kvalifikovaná pracovná sila so správnymi zručnosťami sú pre priemysel nevyhnutné. Aj preto Von der Leyen navrhla, aby sa rok 2023 stal Európskym rokom zručností, hlavne zvyšovanie kvalifikácie a odborného vzdelávania. Ďalej v prejave oznámila predloženie balíka pomoci pre malé a stredné podniky, ktorého súčasťou je aj návrh BEFIT – jednotný  súbor daňových podnikateľských pravidiel v Európe. V súvislosti s prístupom k surovinám bol ohlásený akt o kritických surovinách kvôli zvýšenému dopytu po vzácnych zeminách a súčasnej kontrole ich trhu jednou krajinou.

Celý prejav nájdete tu.

Zverejnené 16.09.2022, slord