SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad (staro)nových európskych programov, ktoré budú podporovať výskum a inovácie (2021-2027)

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/mff-2021-2027-banner.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Výskum a inovácie sú financované z rôznych rozpočtových kapitol. Pozrite sa na tie, ktoré sú plánované na nové programové obdobie. Na konci článku nájdete úplnú súhrnnú tabuľku všetkých programov.

Európska komisia pripravuje aj na nové finančné obdobie (2021-2027) novú generáciu programov, zameraných plne či čiastočne na rozvoj inovácií. Kompletný zoznam programov sa nachádza v obrázku nižšie. Ide o nasledovné bloky (sumy v zátvorkách sú navrhované rozpočty v miliardách eur):

SINGLE MARKET, INNOVATION & DIGITAL (B187.3€)

Research & Innovation (B102.5€)

 •     Horizon Europe
 •     Euratom Research & Training Programme
 •     International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)

European Strategic Investments (B50.0€)

 •     InvestEU Fund
 •     Connecting Europe Facility – Transport
 •     Connecting Europe Facility – Energy
 •     Connecting Europe Facility – Digital
 •     Digital Europe Programme (including Cybersecurity)

Single Market (B6.4€)

 •     Single Market Programme (including Competitiveness and Small and Medium-Sized Enterprises – COSME, Food Safety, Statistics, Competition and  Administrative Cooperation and part of InvestEU Fund)
 •     EU Anti-Fraud Programme
 •     Cooperation in the Field of Taxation (FISCALIS)
 •     Cooperation in the Field of Customs (CUSTOMS)

Space (B16.2€)

 •     European Space Programme

COHESION & VALUES (B442.4€)

Regional Development & Cohesion (B273.2€)

 •     European Regional Development Fund
 •     Cohesion Fund
 •     Support to the Turkish-Cypriot Community

Economic & Monetary Union (B25.1€)

 •     Reform Support Programme including the Reform Delivery Tool and the
 •     Convergence Facility
 •     Protection of the Euro Against Counterfeiting

Investing in People, Social Cohesion & Values (B139.5€)

 •     European Social Fund + (including Integration of Migrants and Health)
 •     Erasmus+
 •     European Solidarity Corps
 •     Creative Europe (including MEDIA)
 •     Justice, Rights & Values

NATURAL RESOURCES & ENVIRONMENT (B378.9€)

Agriculture & Maritime Policy (B372.3€)

 •     European Agricultural Guarantee Fund
 •     European Agricultural Fund for Rural Development
 •     European Maritime & Fisheries Fund

Environment & Climate Action (B5.5€)

 •     Programme for Environment & Climate Action (LIFE)

SECURITY & DEFENCE (B27.5€)

Security (B4.8€)

 •     Internal Security Fund
 •     Nuclear Decommissioning (Lithuania)
 •     Nuclear Safety and Decommissioning (including for Bulgaria and Slovakia)

Defence (B19.5€)

 •     European Defence Fund
 •     Connecting Europe Facility – Military Mobility

Crisis Response (B1.4€)

 •     Union Civil Protection Mechanism (rescEU)

Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa programy zväčšujú. Nižšie uvedené porovnanie ukazuje vybrané programy súčasného a nového programovacieho obdobia (Zdroj: Európska komisia, sumy sú v miliardách eur):

/mff2021-2027-investing-in-future.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Kým vyššie uvedený výpočet programov sa zameriaval len na oblasť výskumu a inovácií, v tabuľke nižšie nájdete zoznam všetkých programov pre obdobie 2021-2027, ako ich navrhla Európska komisia ešte v máji 2018:

/mff-2021-2027-programmes.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Obrázok nižšie ukazuje veľkosť rozpočtov jednotlivých programov, pričom veľkosť kruhu reprezentuje rozpočet programu (Zdroj: Európska komisia, sumy sú v miliardách eur):

/mff-2021-2027-programmes-budget.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ height=“580″ width=“570″ />

Zdroje/Viac informácií: