SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad slovenských hodnotiteľov v programe Horizont 2020 (rok 2016)

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nižšie nájdete prehľad slovenských hodnotiteľov projektových návrhov predložených v rámci rámcového programu Horizont 2020.

Súbor bol vytvorený Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli na základe dát dostupných z portálu pre účastníkov (Participant Portal) Európskej komisie k januáru 2018. Ide o expertov zapojených do hodnotenia výziev v roku 2016.

Súbor je k dispozícii TU.