SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad informačných dní na rok 2018

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prinášame Vám prehľad informačných dní na rok 2018 pracovného programu Horizont 2020 na obdobie 2018-2020.
Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Téma: dátum / web / prezentácie

Informačný deň EIT k predkladaniu návrhov pre rok 2018: 13. 2. 2018 / link / link
Informačný deň a partnerská burza k výzvam SC7: 12.-13. 3. 2018 / link / link
Informačný deň a partnerská burza k PADR: 12. 4. 2018 / link / link
Informačný deň k výzvam BBI JU: 17. 4. 2018 / link / link
Informačný deň Clean2Sky: 22. 5. 2018 / link
Informačný deň a partnerská burza k výzvam SC2 pre rok 2019: 25. – 26. 6. 2018 / link
Informačný deň k výzvam SC5 pre rok 2019: 11.-12. 9. 2018 / link
Informačný deň k implementácii stratégie ľudských zdrojov (HRS4R): 2. 10. 2018 / link