SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Pracovný program Horizont 2020 na roky 2018-2020

Odporúčame

/IDs_2018-2020.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Príprava pracovných programov zahŕňa aj konzultácie so zainteresovanými stranami. Na tento účel bolo zriadených 19 poradných skupín v rámci programu Horizont 2020, ktoré zastupujú širokú skupinu zainteresovaných strán, od priemyslu a výskumu až po zástupcov občianskej spoločnosti.

Pracovný program Horizont 2020 je doplnený aj o samostatné pracovné programy, ako je to napríklad v prípade Európskej rady pre výskum (ERC), Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom), Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) ako aj Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT).

Pracovný program 2018 – 2020

Pracovný program Horizont 2020 obsahuje úvod, 17 tematických oddielob a všeobecné prílohy opisujúce všeobecné pravidlá, ako sú štandardné podmienky prípustnosti a kritériá oprávnenosti, kritériá výberu a udeľovania grantov atď.

Každá tematická časť je samostatná a opisuje celkové ciele, príslušné výzvy na predkladanie návrhov a témy v rámci jednotlivých výziev. Podrobnejšie informácie nájdete tu vrátane rozdelenia rozpočtu alebo sekcií programu.

Novinkou v tomto pracovnom programe sú štyri vzájomne sa posilňujúce oblasti záujmu, ktoré presahujú hranice programu a sú zosúladené s hlavnými politickými prioritami: „Budovanie budúcnosti s nízky obsahom uhlíka a odolnosti voči klimatickým zmenám“ (LC); „Spájanie hospodárskych a environmentálnych prínosov – Cirkulárna ekonomika“ (CE); „Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb“ (DT); a „Zvyšovanie účinnosti Bezpečnostnej únie“ (SU). Spolu s týmito oblasťami sú spojené rozpočtové prostriedky vo výške viac ako 7 miliárd EUR (2018-2020). Prehľad je uvedený v úvode.

Ide o posledný pracovný program Horizont 2020, ktorý umožňuje hladký prechod na akéhokoľvek nástupcu. Patrí sem najmä spustenie pilotného projektu Európskej inovačnej rady (European Innovation Council, EIC) a pilotný projekt, ktorý zavádza paušálne sumy.

Prípravy pracovného programu na roky 2018-2020 sa začali v roku 2016 prostredníctvom konzultácií so zainteresovanými stranami a v diskusií s členskými štátmi o prioritách, ktoré boli uvedené v neformálnych pracovných dokumentoch, konkrétne v 17 tematických dokumentoch (tzv. „Scoping papers“) a jednom hlavnom „strategickom“ dokumente.

V rámci prípravy finálnej verzie Pracovného programu H2020 na roky 2018-2020 boli zohľadnené aj výsledky nedávnych konzultácií so zainteresovanými stranami a súvisiacie politické priority Európskej komisie ako Jednotný digitálny trh, Energetická únia či iniciatíva týkajúca sa vytvorenia Európskej rady pre inovácie (EIC).

Excelentná veda

Vedúce postavenie priemyslu

Spoločenské výzvy

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS)
Európska inovačná rada (EIC)
Euratom (pre rok 2018)
Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Úvod 2018 – 2020
Rozširovanie, využívanie a hodnotenie
Všeobecné prílohy 2018 – 2020

Zdroj: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme a https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20