SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Pracovný program Horizon Europe na roky 2021/2022

Odporúčame

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 15. júna 2021 prijala  Európska komisia hlavný pracovný program rámcového programu Horizon Europe na roky 2021 a 2022, v ktorom sú uvedené ciele a konkrétne tematické oblasti, na ktoré sa vyčlení celkovo 14,7 miliardy EUR. Okrem už prijatých pracovných programov Európskej rady pre výskum (ERC) a Európskej rady pre inovácie (EIC), tak boli prijaté aj všetky zvyšné tematické pracovné programy rámcového programu Horizon Europe. Uvádzame, že súčasťou prijatia pracovného programu sú aj mimoriadne dôležité dokumenty ako Všeobecný úvod (General Introduction), Všeobecné prílohy (General Annexes) a pracovný program pre výskumno-inovačné misie (prípravné akcie pre misie).

Investície v rámci Horizon Europe pomôžu urýchliť ekologický a digitálny prechod a prispejú k udržateľnej obnove po pandémii koronavírusu a k odolnosti EÚ voči budúcim krízam. Podporia európskych výskumných pracovníkov prostredníctvom štipendií, odbornej prípravy a výmen, vybudujú prepojenejšie a efektívnejšie európske inovačné ekosystémy a vytvoria výskumné infraštruktúry svetovej úrovne. Okrem toho podporia účasť celej Európe a sveta a zároveň posilnia Európsky výskumný priestor.

Do výskumu a inovácií na podporu Európskej zelenej dohody a záväzku Únie urobiť z EÚ do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete bude investovaných 5,8 miliardy EUR. Z týchto prostriedkov sa podporia projekty, ktoré rozvíjajú vedecké poznatky o zmene klímy a vyvíjajú riešenia na zníženie emisií skleníkových plynov a adaptáciu na zmenu klímy. Aktivity napríklad urýchlia prechod na čistú energiu a mobilitu udržateľným a spravodlivým spôsobom, pomôžu prispôsobiť potravinové systémy a podporia obehové hospodárstvo a biohospodárstvo, zachovajú a zvýšia prirodzené úložiská uhlíka v ekosystémoch a podporia adaptáciu na zmenu klímy.

Ďalším dôležitým cieľom programu je urobiť z tohto desaťročia európsku digitálnu dekádu a položiť základy pre nové digitálne podniky, ktoré v budúcnosti zabezpečia zvýšenie investícií v tejto oblasti. Pomôžu napríklad maximalizovať plný potenciál digitálnych nástrojov a výskumu a inovácií založených na údajoch z oblasti zdravotníctva, médií, kultúrneho dedičstva a kreatívneho hospodárstva, energetiky, mobility a výroby potravín, podporia modernizáciu priemyselných modelov a vedúce postavenie európskeho priemyslu. Vývoj kľúčových digitálnych technológií bude v rokoch 2021 – 2022 podporený sumou približne 4 miliardy EUR.

Napokon, tento pracovný program nasmeruje investície v celkovej výške približne 1,9 miliardy EUR na pomoc pri odstraňovaní bezprostredných hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu. V súlade s programom NextGenerationEU prispejú tieto finančné prostriedky k budovaniu postkoronavírusovej Európy, ktorá bude nielen ekologickejšia a digitálnejšia, ale aj odolnejšia voči súčasným a budúcim výzvam. Patria sem témy, ktorých cieľom je modernizácia zdravotníckych systémov a podpora výskumných kapacít, najmä na vývoj vakcín.

Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácií je nevyhnutná na riešenie globálnych výziev a na umožnenie prístupu Európy k zdrojom, know-how, vedeckej excelentnosti, hodnotovým reťazcom a trhom v iných oblastiach sveta. V máji 2021 Komisia predstavila Globálny prístup k výskumu a inováciám, stratégiu Európy pre medzinárodnú spoluprácu v meniacom sa svete. Prostredníctvom nej chce EÚ prinášať riešenia a uľahčovať globálne reakcie na celosvetové výzvy na základe multilateralizmu, otvorenosti a reciprocity.

Pracovný program programu Horizon Europe na roky 2021 – 2022 zahŕňa špeciálne opatrenia na podporu a posilnenie spolupráce prostredníctvom multilaterálnych iniciatív v oblastiach, ako je ochrana biodiverzity a klímy, pozorovanie životného prostredia, výskum oceánov alebo globálne zdravie. Zahŕňa aj cielené akcie s kľúčovými partnermi mimo EÚ vrátane vôbec prvej ambicióznej a komplexnej „africkej iniciatívy“.

Horizon Europe je štandardne otvorený svetu. Pridruženie krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, rozšíri geografický rozsah celkového programu a ponúkne výskumníkom, vedcom, spoločnostiam, inštitúciám alebo iným zainteresovaným inštitúciám ďalšie možnosti účasti, a to vo všeobecnosti za rovnakých podmienok, aké majú členské štáty. V záujme ochrany strategických aktív, záujmov, autonómie alebo bezpečnosti EÚ a v súlade s článkom 22 ods. 5 nariadenia o programe Horizon Europe sa účasť na programe obmedzí na veľmi malý počet činností. Takéto obmedzenie bude výnimočné a riadne odôvodnené po dohode s členskými štátmi a pri plnom rešpektovaní záväzkov EÚ vyplývajúcich z dvojstranných dohôd.

Prvé výzvy na predkladanie návrhov budú spustené na portáli Funding & Tenders Portal od 22. júna. Európske dni výskumu a inovácií 23. a 24. júna budú príležitosťou na diskusiu o programe Horizon Europe medzi tvorcami politík, výskumníkmi, inovátormi a občanmi.  Informačné dni programu Horizon Europe zamerané na potenciálnych žiadateľov sa uskutočnia od 28. júna do 9. júla.

Všetky pracovné programy nájdete na Funding & Tenders Portal. V časti „Reference documents“ zároveň nájdete na jednom mieste všetky užitočné informácie, ako sú šablóny a formuláre, usmernenia, grantové dohody a zmluvy vrátane prehľadu legislatívy.

Jednotlivé pracovný programy HEU na roky 2021 a 2022:

Viac informácií:

Celú tlačovú správu nájdete na tomto odkaze

Video programu Horizon Europe

Informačné listy

Webstránka programu

Strategický plán programu Horizon Europe (2021 – 2024)

Portál pre financovanie a verejné súťaže

Zdroj: Európska komisia, zverejnené 16.6.2021, slord