SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Politická dohoda o programe Horizon Europe: Rozpočet, obsah a ďalšie kroky

Odporúčame

European Research and Innovation Days – Our Thematic Hub about...

Európska komisia privítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o programe Horizon Europe, ktorá bola dosiahnutá 11. decembra 2020. Program bude vôbec najväčším nadnárodným programom podporujúcim výskum a inovácie.

Rozpočet

Deviaty rámcový program EÚ pre výskum a inovácie bude mať rozpočet vo výške približne 95,5 miliardy EUR na roky 2021 – 2027 (v súčasných cenách).

Rozpočet už zahŕňa aj 5,4 miliardy EUR (v súčasných cenách) z Plánu obnovy (NextGenerationEU) na podporu oživenia a zvýšenia odolnosti EÚ do budúcnosti, ako aj dodatočné posilnenie programu vo výške 4,5 miliardy EUR (v súčasných cenách).

Ak by sme porovnali rozpočet programu Horizon Europe s predchádzajúcim programom Horizont 2020 v stálych cenách, predstavovalo by to nárast rozpočtu o 30%.

Obsah programu

Horizon Europe bude podporovať excelentnosť a poskytovať hodnotnú podporu špičkovým výskumným pracovníkom a inovátorom. Práve oni sú motorom systémových zmien potrebných na zabezpečenie ekologickej, zdravej a odolnej Európy.

Prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC) bude program poháňať vedeckú excelentnosť tak, aby najvýkonnejší výskumní pracovníci mohli posúvať hranice vedomostí a riešiť hospodárske a sociálne výzvy. Štipendiá a výmenné pobyty Marie Skłodowska-Curie pomôžu najlepším talentom a mladým výskumníkom pri rozširovaní ich vedomostí a zručností. 

Európa bude ťažiť z vedeckého poradenstva, technickej podpory a špecializovaného výskumu Spoločného výskumného centra (JRC), vedecko-znalostnej služby Európskej komisie.

Program bude rovnako podporovať kolaboratívny výskum týkajúci sa tých najdôležitejších spoločenských výziev. Posilní technologické a priemyselné kapacity prostredníctvom tematických klastrov, ktoré sa zaoberajú celým spektrom globálnych výziev.

Napríklad, klaster programu pre energetiku, mobilitu a klímu a klaster pre digitálny priemysel a kozmický priestor rozšíria výskumno-inovačné zdroje v oblastiach súvisiacich s klímou a zabezpečia, aby mali európske podniky prístup k technológiám a údajom, ktoré potrebujú. V druhom spomenutom klastri bude prioritou kvantový výskum, čím sa rozšíri európske vedúce postavenie a excelentnosť v oblasti kvantových technológií.

Klaster pre kultúru, tvorivosť a inkluzívnu spoločnosť bol posilnený a bude podporovať výskum a inovácie v kultúrnych a kreatívnych sektoroch, v kultúrnom dedičstve, ako aj humanitných a umeleckých odboroch. Klaster v oblasti zdravia sa bude zaoberať problémami, ako je pandémia koronavírusu, rozšírenie klinických testov, inovačné ochranné opatrenia, virológia, očkovacie látky, liečba a diagnostika a premietnutie výsledkov výskumu do opatrení politiky verejného zdravia.

Misie EÚ ako nový prvok programu sa budú zameriavať na ambiciózne, časovo vymedzené a dosiahnuteľné ciele, ktoré prinesú pozitíva celej európskej spoločnosti. Ich cieľom je do roku 2030 dosiahnuť záchranu aspoň 3 miliónov životov pred ochoreniami rakoviny, vytvoriť 100 uhlíkovo neutrálnych miest, pomôcť vyčistiť a ozdraviť oceány, moria a vnútorné vody, zabezpečiť prírode zdravé pôdy a populácii zdravé potraviny.

Racionalizovaný počet európskych partnerstiev podporí širokú účasť partnerov z verejného a súkromného sektora, pokrývajúc kritické oblasti, ako sú energetika, doprava, biodiverzita, zdravie, potraviny a obehová ekonomika.

Keďže poznatky by nemali mať žiadne geografické hranice, program Horizon Europe podporí aj širšiu účasť menej aktívnych členských štátov v programe a zníži geografické rozdiely v oblasti výskumu a inovácií. Posilní Európsky výskumný priestor (ERA) prostredníctvom širokého spektra opatrení na podporu krajín s nižším výkonom výskumu a inovácií, budovania centier excelentnosti, zlepšenia ich kapacít a uľahčenia prepojení spolupráce. Na tento účel sa vyčlení 3,3 % rozpočtu programu, čo predstavuje výrazné zvýšenie v porovnaní s programom Horizont 2020.

Okrem misií EÚ a nového systému európskych partnerstiev program zavedie aj ďalšie nové prvky, ako je Európska rada pre inovácie (EIC). EIC, ktorá už funguje v pilotnej fáze, získa rozpočet vo výške viac ako 10 miliárd EUR, a to na podporu vznikajúcich a prelomových inovácií malých a stredných podnikov (MSP), začínajúcich podnikov a spoločností so strednou kapitalizáciou. EIC bude dopĺňať Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Európske inovačné ekosystémy sa posilnia prepojením s regionálnymi a vnútroštátnymi aktérmi v oblasti inovácií.

Program Horizon Europe bude maximalizovať svoje výsledky prostredníctvom úzkej spolupráce s ostatnými programami a politikami EÚ, ako sú program InvestEU, Erasmus+, kohézna politika EÚ, program Digitálna Európa, európske štrukturálne a investičné fondy, Nástroj na prepájanie Európy (CEF) a Nástroj na oživenie a odolnosť. Cieľom je podporiť rýchlejšie šírenie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a využívanie výsledkov výskumu a inovácií.

Regióny môžu po prvýkrát v histórii rámcového programu dobrovoľne presunúť časť svojich regionálnych fondov do programu Horizon Europe, ktoré sa použijú na výskumné a inovačné činnosti v ich regióne.

Pre uľahčenie získavania podpory pre inovatívne MSP Komisia navrhla oslobodiť projekty s pečaťou výnimočnosti Seal of Excellence v rámci programu Horizon Europe od pravidiel štátnej pomoci. Je to možné vďaka zárukám zakotveným v priamo riadených programoch EÚ.

Ďalšie kroky

Táto politická dohoda teraz podlieha formálnemu schváleniu Európskym parlamentom a Radou EÚ. Európska komisia pripravuje implementáciu programu Horizon Europe už od prijatia predbežnej dohody o programe v marci 2019, s cieľom spustiť program čo najskôr v roku 2021.

Viac informácií:

Pozri aj: