SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Podpora VaI komunity na Ukrajine zo strany Horizontu Európa

Odporúčame

Dňa 4. apríla 2023 sa v Bruseli konalo podujatie IGLO Open na tému „Podpora VaI komunity na Ukrajine zo strany Horizont Európa„. Hlavnými organizátormi boli Poľské inštitúcie pôsobiace v Bruseli, styčná kancelária NCBR a PolSCA. Na podujatí odzneli príspevky od 4 renomovaných, hlboko zainteresovaných prezentujúcich:

 1. Ruta ZARNAUSKAITE (Head of Unit at Horizon Europe Association, DG for Research & Innovation, European Commission) – prezentácia na stiahnutie
 2. Marija FEDOTOVAITE (Policy Officer at Marie Skłodowska-Curie Actions Unit, DG for Education, Youth, Sport & Culture, European Commission) – prezentácia na stiahnutie
 3. Anna PLATER-ZYBERK (Head of the International Cooperation Department, Polish Academy of Sciences) – prezentácia na stiahnutie
 4. Grygorii MOZOLEVYCH (First secretary, Ministry of Education and Science of Ukraine) – prezentácia na stiahnutie

Vysoko odporúčame prejsť si prezentáciami. Hlavné problematiky podujatia boli nasledovné:

 • Negatívne dopady vojny na oblasť VaI na Ukrajine a potreby ukrajinskej vedy;
 • Prezentovanie konkrétnych projektov, iniciatív a platforiem na podporu VaI Ukrajiny;
 • Prezentovanie vynakladaného úsilia ukrajinských výskumníkov – vojna neutlmila výskum;
 • Prezentovanie očakávaní od rekonštrukcie a integrácie Ukrajiny po skončení vojny;
 • Výzva pre široké spektrum aktérov na zapojenie a spolufinancovanie aktivít.

Negatívne dopady vojny na oblasť VaI na Ukrajine a potreby ukrajinskej vedy

Prezentujúci Ruta Zarnauskaite a Grygorii Mozolevych sa v úvode svojich prezentácií podrobnejšie venovali definovaniu a kvantifikácií negatívnych dopadov vojny na sféru VaI, ktoré možno zaradiť do 3 kategórií: dopady na výskumné infraštruktúry, na výskumníkov a na rozpočet. Spomedzi týchto informácií možno zdôrazniť, že 36% z ukrajinských výskumných inštitúcií je zničených, poškodených alebo okupovaných; 6000 výskumníkov opustilo krajinu, mnoho ďalších zmenilo profesie alebo vstúpilo do obranných síl; a podiel VaI vo verejnom rozpočte bol redukovaný na minimum.

Grygorii Mozolevych tiež zdôraznil potreby pre Ukrajinskú vedu:

 1. Zachovanie ľudského kapitálu
 2. Rozvoj ľudského kapitálu
 3. Rozvoj výskumných infraštruktúr
 4. Podpora tvorby politiky a reforiem

Naprieč podujatím bola v súvislosti s ukrajinskými víziami a rizikami viac krát otvorená otázka odlivu mozgov. V záverečnej diskusii boli priamo vyslovené obavy ohľadne takej pomoci EÚ, ktorá odsunie ukrajinských výskumníkov mimo Ukrajinu a diskutovalo sa o možnostiach takej podpory, ktorá vybuduje výskumné infraštruktúry na Ukrajine. V tomto ohľade sú dôležité tieto body:

 • Rámcové programy, špeciálne oblasť MSCA, cielia na poskytnutie reintegrácie, podporu spolupráce, sieťovanie, prepájanie;
 • Cieľom programu Horizont Európa (HE) nie je mať rovnaké výskumné infraštruktúry v každom štáte, ale mať operatívny systém infraštruktúr, európsku sieť;
 • Je potrebné odlíšiť podporné aktivity EÚ pre VaI v dlhodobom a krátkodobom hľadisku; a zároveň zapojené inštitúcie EÚ nefinancujú budovanie alebo obnovovanie niečoho, bude potrebné od Ukrajinských ministerstiev (školstva, hospodárstva, a pod.), aby vytvorili plán.

Zo strany PolSCA bol v tomto kontexte ukrajinským aktérom odporúčaný V4 tréning pre projektových manažérov v oblasti výskumu. Pre ďalší rozvoj a integráciu do platforiem VaI je potrebné zapojenie aj projektových manažérov, koordinátorov, administrátorov, pre ktorých by tento tréning mohol byť veľmi vhodný.

Bol tiež prezentovaný príklad, ako vojna priniesla pozitívny partikulárny výsledok zmenou prístupu. Do začiatku vojny Ukrajina využívala sovietsky, resp. ruský typ paliva. Po začiatku agresie ho reaktívne a rýchlo nahradili alternatívnymi palivami. Tento prechod možno prezentovať ako úspešný príbeh a prípadovú štúdiu, ktorá je vysoko aktuálna, pretože mnoho krajín zvažuje, či plánuje nahrádzanie ruského typu paliva.

Konkrétne projekty, iniciatívy a platformy na podporu VaI Ukrajiny

Prezentujúce z Poľskej akadémie vied, HE a MSCA predstavili svoje inštitúcie a konkrétne akcie, iniciatívy a projekty, ktoré vedú v prospech VaI komunity na Ukrajine. Špeciálnu pozornosť si zaslúži Ukrajinská Asociačná dohoda k HE a EURATOM (v platnosti od 9.6.2022), kľúčový nástroj na podporu ukrajinských aktérov v oblasti VaI smerom dnu aj von z krajiny. Môže zásadne podporiť učenie sa a integrovanie európskych nástrojov, správy a pod., čím prispeje k plynulému vstupu do EÚ a daných inštitúcií. V tomto kontexte tiež treba zdôrazniť Dohodu o účasti na HE a Euratome z mája 2022; ako aj plán spustiť činnosť Kancelárie programu HE v Kyjeve v júli 2023. Dôležité je tiež budovanie sietí VaI: Enterprise Europe Network Ukraine; Info Science Bot; Science and Business Platform; Scholars Support Office (SSO).

Vojna neutlmila ukrajinský výskum: úsilie ukrajinských výskumníkov

Prezentujúce Ruta Zarnauskaite a Marija Fedotovaite artikulovali dôležité pozorovanie, že vojna nezastavila/neochromila výskum a inovácie na Ukrajine, naopak, výskumné úsilie je podľa prezentovaných dát rovnaké alebo lepšie v porovnaní s predvojnovými rokmi.

Očakávania od rekonštrukcie a integrácie Ukrajiny po skončení vojny

Ukrajina by mala byť po skončení vojny podľa slov Ruty Zarnauskaite rekonštruovaná moderným, zeleným a digitálnym spôsobom. Prezentujúca uviedla, že za týmto účelom je otvorená otázka spolupráce s Japonskom, od ktorých sa môžu veľa naučiť z manažmentu obnovy po katastrofách, akými boli tsunami a výbuch sopky. Dúfa vo vzorovú deep tech, digitálnu a zelenú transformáciu.

Výzva pre široké spektrum aktérov na zapojenie a spolufinancovanie aktivít

Prezentujúce Marija Fedotovaite a Anna Plater-Zyberk uviedli, že dostávajú excelentné návrhy, avšak ich financovanie nie je neobmedzené. Preto hľadajú partnerov a dôrazne vyzývajú k financovaniu (členské štáty, verejný sektor, pridružené krajiny,…).

Pre aktérov, ktorí by mali záujem nadviazať spoluprácu môžu byť užitočné tieto kanály:

 1. Ukrajinská HE Office
 2. Scientists support Office: National portal of international scientific and technical cooperation
 3. Platforma Science for Ukraine

Zverejnené 20.4.2023, slord