SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Oznámenie Komisie: Obnovený program pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

Odporúčame

Dňa 15. mája 2018 predložila Európska komisia oznámenie s názvom „Obnovený európsky program pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť„. Agenda slúži ako príspevok k neformálnej diskusii vedúcich predstaviteľov štátov a vlád o výskume a inováciách a krokoch potrebných na zabezpečenie globálnej európskej konkurencieschopnosti, ktorá sa uskutočnila 16. mája 2018 v bulharskej Sofii.

Tento dokument predstavuje súbor konkrétnych opatrení pre prehĺbenie európskych inovačných schopností a zaručenie trvalej prosperity. Podľa dokumentu je pre dosiahnutie silnejšieho európskeho ekosystému pre výskum a inovácie nevyhnutné, aby boli prijaté tieto opatrenia:

  •     Regulácie a financovanie musia byť orientované na inovácie: Medzi navrhované opatrenia patrí prednostne transponovať do vnútroštátneho práva smernicu o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia; zintenzívniť obstarávanie inovačných výrobkov a služieb subjektmi verejného sektora uplatňovaním usmernení, ktoré dnes Komisia zverejňuje; urýchlene prijať rozpočet na roky 2021 – 2027, v ktorom sa navrhujú vyčleniť prostriedky vo výške 100 miliárd EUR na program Európsky horizont a výskumný a vzdelávací program Euratomu, ako aj ďalšie významné programy financovania, ktoré inováciám poskytnú výrazné stimuly; zavedenie iniciatívy VentureEU na zvýšenie súkromných investícií a rizikového kapitálu; aj naďalej zjednodušovať pravidlá štátnej pomoci v rámci EÚ, aby sa vytvorili lepšie podmienky na financovanie inovačných projektov vrátane projektov kombinovaného financovania z EÚ a vnútroštátnych fondov.
  •     Stať sa lídrom v inováciách, ktoré vytvárajú nové trhy: Komisia navrhuje vytvoriť Európsku radu pre inováciu s cieľom poskytnúť centrálne kontaktné miesto pre technológie s vysokým potenciálom a prelomové technológie, ako aj pre inovačné podniky s potenciálom na rozšírenie. V rokoch 2018 – 2020 bude v Európskej rade pre inováciu prebiehať pilotná fáza podporená sumou 2,7 miliardy EUR, ktorej cieľom bude pomôcť identifikovať a rozvíjať rýchlo napredujúce, vysokorizikové inovácie so silným potenciálom vytvárať úplne nové trhy.
  •     Spustiť celoúnijné výskumné a inovačné misie s odvážnymi ambicióznymi cieľmi a vysokou pridanou hodnotou EÚ v oblastiach, ktoré sa definujú spoločne s členskými štátmi, zainteresovanými stranami a občanmi. Môžu siahať od boja proti rakovine, až po ekologickú dopravu alebo oceány zbavené plastov. Misie podporia investície a účasť vo všetkých odvetviach a vedeckých odboroch, aby spoločne našli riešenia. Mali by vytvárať synergie s výskumnými a inovačnými stratégiami na úrovni členských štátov a na regionálnej a miestnej úrovni.

Oznámenie: Obnovený európsky program pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť
Tlačová správa Európskej komisie