SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Oznámenie Komisie k strednodobému hodnoteniu programu Horizont 2020

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Pod názvom „Strednodobé hodnotenie programu Horizont 2020: maximalizácia vplyvu výskumu a inovácií v EÚ“ uverejnila Európska komisia 11. januára 2018 oznámenie Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Komisia v oznámení čerpá skúsenosti zo strednodobého hodnotenia rámcového programu Horizont 2020 v oblastiach, ako je medzinárodná spolupráca, synergie s inými programami a politikami EÚ, ako aj neustáleho úsilia o zjednodušenie podpory EÚ v oblasti výskumu a inovácií. V oznámení sú zhrnuté hlavné hodnotenia „Lamyho“ skupiny a krátke odporúčania na každú kapitolu.

Kľúčové odporúčania:

 • Európa musí zvýšiť investície do výskumu a inovácií s cieľom maximalizovať vplyv;
 • Vytváranie väčšieho vplyvu prostredníctvom „cieľovo orientovaného prístupu“;
 • Zvýšenie efektívneho zapojenia občanov;
 • Podpora prelomových inovácií;
 • Prehĺbenie konkrétnych väzieb s inými finančnými programami EÚ;
 • Posilňovanie otvorenej vedy.

Vzhľadom na informácie uvedené v oznámení sa očakáva, že Komisia predloží návrh na nadchádzajúci 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie do polovice roka 2018.

Oznámenenie Komisie k strednodobému hodnoteniu programu Horizont 2020: maximalizácia vplyvu výskumu a inovácií v EÚ

Horizon 2020 Evaluation Reports