SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nový Portál pre financovanie a predkladanie návrhov: Jednotný kontaktný bod na sprostredkovanie informácií o financovaní a na predkladanie návrhov

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 30. novembra 2018 Európska komisia spustila nový Portál pre financovanie a predkladanie návrhov (The Funding & Tenders Portal), ktorý nahradil predošlý Portál pre účastníkov (Participant Portal) rámcového programu Horizont 2020.

Portál je verejne dostupný už niekoľko týždňov, ale od 30. novembra 2018 sa všetky žiadosti automaticky presmerujú z pôvodného portálu na nový Portál pre financovanie a predkladanie návrhov. Nový portál slúži ako styčný a „vstupný“ bod pre účastníkov a expertov, a je zameraný na sprostredkovanie informácií o financovaní a na predkladanie návrhov jednotlivých záujemcov.

Portál spravuje Európska komisia a ďalšie inštitúcie Európskej únie. Slúži ako jednotné kontaktné miesto pre zdieľanie a výmenu informácií, ktoré uľahčuje prístup k finančným prostriedkom – portál zároveň uľahčuje sledovanie interakcií medzi účastníkmi, expertmi a EÚ.

Ďalšou výhodou nového portálu je zníženie byrokratického zaťaženia prostredníctvom elektronických pracovných tokov a elektronických podpisov. Nový portál pre financovanie a predkladanie návrhov zabezpečí zjednodušený a zrýchlený proces získavania finančných prostriedkov pre účastníkov.   

Viac informácií: