SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Komisia zverejnila návrh aktualizovanej verzie Anotovanej grantovej dohody

Odporúčame

Modelová grantová dohoda (MGA)

Grantová dohoda (GA) je dohodou o financovaní uzavretou medzi Európskou komisiou (EK) a príjemcami a špecifikuje práva a povinnosti zmluvných strán. Obsahuje dôležité ustanovenia na implementáciu projektu, ako sú kritériá oprávnenosti nákladov, podávanie správ a ustanovenia o zaobchádzaní s právami duševného vlastníctva. Horizont Európa poskytuje Všeobecnú modelovú grantovú dohodu (MGA), ktorá sa okrem toho používa pre ďalšie priamo riadené programy EÚ.

Väčšinu ustanovení GA nemožno meniť, jednotlivé detaily je však možné individuálne dohodnúť s EK počas prípravy grantu, napr. začiatok projektu, či výška pred-financovania. Špecifické pravidlá pre konkrétne typy projektov, ako sú ERC, EIC, spolufinancované partnerstvá, sú uvedené v prílohe 5 MGA. Dohoda (MGA) tiež obsahuje „predvolené pravidlá“, ktoré môže konzorcium upraviť v dohode o konzorciu (CA). Príjemcovia môžu zmeniť najmä ustanovenia uplatniteľné na duševné vlastníctvo.

Anotovaná grantová dohoda (AGA)

Anotovaná grantová dohoda (AGA) je používateľskou príručkou, ktorej cieľom je vysvetliť žiadateľom a príjemcom Modelovú grantovú dohodu pre programy EÚ na roky 2021 – 2027. Dokument pomáha čitateľom nájsť odpovede na praktické otázky, s ktorými sa môžu stretnúť pri zriaďovaní alebo implementácii projektov, a to zrozumiteľným spôsobom vyhýbajúc sa technickej slovnej zásobe, právnym odkazom a žargónu. Má tiež rovnakú štruktúru ako MGA, vysvetľuje každé z jej ustanovení a v prípade potreby k nim poskytuje príklady. Dôležité podrobnosti, najmä o oprávnenosti nákladov, možno často nájsť iba v týchto anotáciách a nie sú zahrnuté v texte zmluvy. AGA je spravovaná ako stabilný dokument s postupne sa meniacimi verziami.

Zmeny

Zverejnený dokument je zatiaľ len predbežnou verziou, ktorá ešte neobsahuje vysvetlivky ku všetkým článkom MGA, a preto je označená ako „verzia 1.0 – Návrh“. V porovnaní s predbežným návrhom zverejneným 30. novembra 2021 obsahuje návrh novej verzia AGA z 1. apríla 2023 množstvo zmien a doplnkov:

  • Významné predbežné (pre-draft) zmeny vo všetkých sekciách;
  • Významné zmeny v článkoch 1 – 12 a 20. Tieto články sú teraz stabilizované (okrem 6.2.D.X Špecifické ostatné nákladové kategórie). Akékoľvek ďalšie zmeny týchto návrhov anotácií budú v nasledujúcich verziách konkrétne uvedené;
  • Úpravy poskytujúce dodatočné objasnenia k predtým uverejneným anotáciám (najmä pod článkom 6 a prílohou 5, vrátane „Otvorenej vedy“);
  • Aktualizácie s podnikovými anotáciami článkov 7, 8, 9, 11 a 20;
  • Nové poznámky k článkom 10 a 12; a v prílohe 5 ku spolufinancovaným partnerstvám, výskumným infraštruktúram a PCP-PPI.
  • Objasnilo sa tiež referenčné obdobie relevantné pre výpočet osobných nákladov. V súlade s tým je možný odkaz buď na kalendárny rok, alebo na vykazované obdobie. 
  • Nová verzia obsahuje aj vysvetlenia k niekoľkým článkom MGA, ktoré predtým chýbali, ako napríklad o pozastavení a ukončení grantu alebo o prístupe k výskumným infraštruktúram.

Viac informácií:

Zverejnené 4.4.2023, slord