SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Komisia predstavila návrh rozpočtu EÚ na obdobie 2021-2027

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/blue-1283011_640.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ height=“300″ width=“429″ />

Dňa 2. mája 2018 Komisia zverejnila návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 až 2027. Návrh Komisie zosúlaďuje rozpočet Únie s jej politickými prioritami načrtnutými už v pozitívnom programe, ktorý navrhol predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie 14. septembra 2016 a ktorý odsúhlasili lídri 27 členských štátov 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii. Je to rozpočet pre Európu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje, a to vďaka tomu, že je zameraný na oblasti, v ktorých má Únia najlepšie predpoklady dosahovať výsledky.

1. Rozpočet s jasným zameraním: zosúladiť ambície so zdrojmi

Celkovo navrhuje Komisia dlhodobý rozpočet vo výške 1 135 miliárd EUR v záväzkoch na obdobie 2021 až 2027, čo zodpovedá 1,11 % hrubého národného dôchodku (HND) štátov EÚ 27 (všeobecný informačný prehľad). Táto úroveň záväzkov predstavuje 1 105 miliárd eur (čiže 1,08 % HND) v platbách (v cenách roku 2018). V tejto sume je zohľadnené, že do rozpočtu EÚ sa začlení Európsky rozvojový fond – hlavný nástroj EÚ na financovanie rozvojovej spolupráce s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria, ktorý je zatiaľ medzivládnou dohodou. Ak vezmeme do úvahy infláciu, ide o porovnateľný objem ako v prípade súčasného rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 (vrátane Európskeho rozvojového fondu).

Na financovanie nových a naliehavých priorít bude treba zvýšiť súčasnú úroveň finančných prostriedkov. Dnešné investície do oblastí, akými sú výskum a inovácie, mladí ľudia, digitálne hospodárstvo, riadenie hraníc, bezpečnosť a obrana, pomôžu zvýšiť prosperitu, udržateľnosť a bezpečnosť v budúcnosti. Rozpočet programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity sa napríklad zdvojnásobí.

Komisia zároveň kriticky preskúmala, v ktorých oblastiach by bolo možné dosiahnuť úspory a zvýšiť efektívnosť. Navrhuje, aby sa mierne znížilo financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti, v oboch prípadoch približne o 5 %, čím by sa zohľadnila nová realita Únie 27 štátov. Tieto politiky sa zmodernizujú tak, aby naďalej dosahovali výsledky aj za menej peňazí a navyše slúžili novým prioritám. Politika súdržnosti bude napríklad zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri podpore štrukturálnej reformy a pri dlhodobej integrácii migrantov.

Výsledkom týchto zmien bude obnova rovnováhy rozpočtu a väčší dôraz na oblasti, v ktorých môže rozpočet EÚ dosahovať najvýraznejšie výsledky.

2. Moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet

V porovnaní s veľkosťou európskeho hospodárstva a rozpočtov členských štátov je rozpočet EÚ skromný. Aj tak však môže priniesť reálne zmeny pre občanov a podniky – ak investície pôjdu do oblastí, v ktorých Únia môže mať väčší vplyv než verejné financovanie na vnútroštátnej úrovni, čiže priniesť skutočnú európsku pridanú hodnotu. Príkladom toho sú aj špičkové výskumné projekty, ktoré spájajú najlepších výskumných pracovníkov z celej Európy, veľké projekty infraštruktúry, projekty zamerané na úspešné zavŕšenie digitálnej transformácie alebo vybavenie Únie prostriedkami na obranu a ochranu jej občanov. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, v ktorom Európa čelí demografickým výzvam, nestabilite v susedných krajinách a mnohým ďalším naliehavým otázkam, ktoré presahujú hranice štátov, ide o nevyhnutné opatrenia.

Komisia preto navrhuje moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet:

Moderný: Nová Únia 27 štátov potrebuje nový, moderný rozpočet, v ktorom sa zohľadnia skúsenosti, ktoré Európa získala v minulosti. Znamená to, že treba ďalej znižovať byrokraciu pre prijímateľov a riadiace orgány pomocou ucelenejších pravidiel na základe jednotného súboru pravidiel. Takisto to znamená, že treba stanoviť jasnejšie ciele a viac sa zamerať na výkonnosť. Týmto sa uľahčí monitorovanie a meranie výsledkov, ako aj vykonanie prípadných zmien.

Jednoduchý: Štruktúra rozpočtu bude jasnejšia a užšie prepojená s prioritami Únie. Finančné prostriedky sú dnes rozložené v príliš veľkom počte programov a nástrojov v rámci rozpočtu aj mimo neho. Komisia preto navrhuje znížiť počet programov o viac než tretinu (zo súčasných 58 na 37 v budúcnosti), a to napríklad spájaním roztrieštených zdrojov financovania do nových integrovaných programov a radikálnym zjednodušením používania finančných nástrojov aj vďaka fondu InvestEU.

Flexibilný: Nedávne výzvy – najmä migračná a utečenecká kríza v roku 2015 – jasne poukázali na obmedzenú flexibilitu súčasného rozpočtu EÚ, pokiaľ ide o dostatočne rýchlu a účinnú reakciu. Návrh Komisie preto zahŕňa vyššiu flexibilitu v programoch a medzi programami navzájom, posilnenie nástrojov krízového riadenia a vytvorenie novej „rezervy Únie“ s cieľom riešiť neočakávané udalosti a reagovať na núdzové situácie v oblastiach ako bezpečnosť a migrácia.

3. Rozpočet EÚ a právny štát: správne finančné riadenie

Zásadnou inováciou v navrhovanom rozpočte je posilnené prepojenie medzi finančnými prostriedkami EÚ a právnym štátom. Dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného využívania finančných prostriedkov EÚ. Komisia preto navrhuje nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ pred finančnými rizikami, ktoré sú spojené so všeobecnými nedostatkami týkajúcimi sa právneho štátu v členských štátoch. Navrhované nové nástroje by Únii umožnili pozastaviť, znížiť alebo obmedziť prístup k finančným prostriedkom EÚ spôsobom primeraným povahe, závažnosti a rozsahu nedostatkov pri dodržiavaní zásad právneho štátu. Takéto rozhodnutie by navrhovala Komisia a schvaľovala Rada hlasovaním na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny[3].

4. Rozpočet EÚ pre silnejšiu a stabilnejšiu hospodársku a menovú úniu

Stabilná eurozóna je základným predpokladom zamestnanosti, rastu, investícií a sociálnej spravodlivosti v celej Únii. V decembri 2017 Komisia vo svojom pláne na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe opísala, ako by sa mohli vytvoriť nové rozpočtové nástroje v rámci verejných financií EÚ s cieľom podporiť stabilnú eurozónu a konvergenciu smerom k eurozóne. V novom viacročnom finančnom rámci sa navrhujú dva nové nástroje:

Nový program na podporu reforiem s celkovým rozpočtom 25 miliárd EUR, ktorý poskytne finančnú a technickú podporu všetkým členským štátom pri uskutočňovaní prioritných reforiem, najmä v súvislosti s európskym semestrom. Okrem toho sa pomocou nástroja konvergencie poskytne osobitná podpora členským štátom, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, na ich ceste k prijatiu spoločnej meny.

Európsky nástroj stabilizácie investícií, ktorý pomôže udržiavať úroveň investícií v prípade veľkých asymetrických otrasov. Začne sa formou úverov back-to-back z rozpočtu EÚ až do výšky 30 miliárd EUR spolu s finančnou pomocou členským štátom na pokrytie nákladov na úroky. V obdobiach, keď verejné financie dosiahnu hranice svojich možností a bude potrebné udržiavať prioritné investície, poslúžia tieto úvery ako dodatočná finančná podpora.

5. Moderné zdroje financovania rozpočtu EÚ

Nové priority potrebujú nové investície. Komisia preto navrhuje financovať ich kombinovane, a to z nových peňazí (zhruba 80 %), prerozdelením príjmov a šetrením (zhruba 20 %).

Na základe odporúčaní skupiny na vysokej úrovni týkajúcich sa budúceho financovania EÚ Komisia navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť súčasný celkový systém financovania – systém „vlastných zdrojov“ – a diverzifikovať zdroje príjmov rozpočtu.

Nové zdroje financovania dlhodobého rozpočtu:

Komisia navrhuje zjednodušiť súčasný vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty (DPH) a zaviesť súbor nových vlastných zdrojov, ktorý je v súlade s našimi politickými prioritami.

Navrhovaný súbor vlastných zdrojov zahŕňa:

– 20 % príjmov zo systému obchodovania s emisiami,

– 3 % sadzbu uplatňovanú na nový spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (ktorý sa má postupne zaviesť po prijatí potrebných právnych predpisov),

– príspevok členských štátov vypočítaný na základe množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v každom členskom štáte (0,80 eur za kilogram).

Tieto nové vlastné zdroje budú predstavovať približne 12 % celkového rozpočtu EÚ a mohli by prispieť k financovaniu nových priorít sumou až do výšky 22 miliárd eur ročne.

Čo bude nasledovať?

Na základe dnešných návrhov Komisia v priebehu nasledujúcich týždňov predloží podrobné návrhy budúcich sektorových finančných programov.

Následne sa o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ rozhodne v Rade, ktorá koná jednomyseľne a so súhlasom Európskeho parlamentu. Kľúčové je načasovanie. Rokovania o súčasnom dlhodobom rozpočte EÚ trvali pridlho. Výsledkom bolo, že najdôležitejšie finančné programy sa spustili s oneskorením a projekty so skutočným potenciálom urýchliť oživenie hospodárstva sa odložili.

Rokovania by preto mali mať najvyššiu prioritu, pričom dohoda by sa mala dosiahnuť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu a samitom v Sibiu, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019. Komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby sa dosiahla rýchla dohoda.

VÝSKUM A INOVÁCIE:

Výskum a inovácia patria medzi oblasti, v ktorých má Komisia v úmysle zvýšiť súčasnú úroveň financovania. Komisia požaduje zdvojnásobenie financovania programu Erasmus +, zvýšenie finančných prostriedkov sa očakáva aj v oblasti digitálneho hospodárstva, riadenia hraníc, bezpečnosti a obrany. Komisia zároveň navrhuje znížiť financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky o približne 5%.

Pokiaľ ide o výskum, Komisia navrhuje rozpočet vo výške 97,9 miliardy EUR pre ďalší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie s názvom „Horizont Europe“. Okrem toho Komisia uvádza, že financovanie výskumu, vývoja a inovácií bude tiež pochádzať z nasledovných oblastí:

 •     InvestEU – program EÚ, ktorý by mal mobilizovať verejné a súkromné ​​financovanie vo forme pôžičiek, záruk, vlastného kapitálu alebo iných trhových nástrojov na strategické investície do podpory výskumu a vývoja prostredníctvom osobitného „investičného okna“. S príspevkom z rozpočtu EÚ vo výške 15,2 miliárd EUR očakáva InvestEU mobilizáciu dodatočných investícií vo výške viac ako 650 miliárd eur v celej Európe.
 •     Kohézna politika EÚ prispeje k výskumu a vývoju prostredníctvom zvýšeného zamerania sa na inovácie a stratégie inteligentnej špecializácie (S3) a pokračovaním ocenenia „Seal of Excellence“.
 •     Európsky obranný fond s rozpočtom vo výške 13 miliárd EUR poskytne granty financované EÚ na projekty spolupráce, ktoré riešia nové a budúce hrozby obrany a bezpečnosti a preklenú technologické medzery.
 •     Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) obsahuje podľa návrhu Komisie 6 miliárd EUR.
 •     Program Euratom pre výskum a odbornú prípravu financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti výroby jadrovej energie.
 •     Program Digitálna Európa s 9,2 miliardami EUR má za cieľ priniesť výhody digitálnej transformácie všetkým európskym občanom a podnikom. Program zvýši prvotriedne investície do vysoko výkonných počítačov a dát, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností. Podporí rozsiahle zavádzanie digitálnych technológií v rámci hospodárskych odvetví a podporí digitálnu transformáciu verejných služieb a podnikov.

Viac informácií:


Tlačová správa Európskej komisie
Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje: otázky a odpovede (2. máj 2018)
Informačné prehľady a právne texty