SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Klastrová politika na úrovni EÚ: Klastre ako nástroj pre podporu európskych malých a stredných podnikov

Odporúčame

/innosup.png width=“200″ />    /cosme.png width=“100″ />   /ESCP.png width=“100″ />        /ESCP2.png width=“70″ /> 

Úvod do klastrovej politiky

Národné aj regionálne vlády na globálnom meradle uznávajú potenciál klastrov ako hnacej sily regionálneho rozvoja. Verejný sektor môže konkrétnymi podpornými aktivitami význame zlepšiť rozvoj klastrov. Posilnenie miestnej ekonomiky, vytváranie nových pracovných miest či prilákanie nových investorov – to všetko je možné práve vďaka rozvoju klastrových iniciatív.

Niektoré krajiny integrujú klastrovú politiku do svojich národných rozvojových programov, iné preferujú regionálne rozvojové modely. Európska komisia vyvinula niekoľko programov na podporu výskumu a vývoja pre posilnenie inovácií. Ak majú byť tieto kroky účinné, musia byť efektívne prepojené s podnikateľským sektorom. Iniciatívy Európskej komisie napomáhajú národným či regionálnym vládam efektívnejšie podporovať klastre a využívať tak benefity vyplývajúce zo spolupráce súkromného, verejného a výskumného sektoru.

Klastre sú v súčasnosti dôležitou súčasťou inovačného ekosystému. Konkrétne prínosy existencie dobre fungujúcich klastrov sú nasledovné:

 • vytváranie priaznivého ekosystému;
 • hosťovanie inovatívnych firiem;
 • vytváranie úzkych vzťahov s podobnými malými a strednými podnikmi (MSP);
 • ideálna funkcia sprostredkovateľa kontaktov a komunikácie;
 • vytváranie strategických partnerstiev s politickými predstaviteľmi a ich zástupcami;
 • poskytovanie personalizovanej podnikateľskej podpory konkrétnym skupinám MSP;
 • poskytovanie podpory inovačným aktivitám.

Spolupráca medzi klastrami a výskumnými/technologickými centrami je nesmierne dôležitá pri vytváraní klastrového systému, nakoľko sa bez nej neobíde žiaden ekosystém priaznivý pre inovácie a podnikateľské aktivity. Výskumné/technologické centrá:

 • ponúkajú MSP vysokokvalitnú infraštruktúru a zdieľané priestory na testovanie a experimentovanie s technológiami (napr. kľúčové podporné technológie);
 • disponujú špecializovaným priemyselným zameraním a ucelenou stratégiou pre vývoj klastru, ktorá je najčastejšie definovaná konkrétnym zameraním daného výskumného/technologického centra;
 • sú kľúčovými v procese vybavovania klastrov schopnosťou na zvýšenie inovačných aktivít a rozvoj v špecifických strategických oblastiach.

Výsledkom vzájomnej spolupráce medzi klastrami a výskumnými/technologickými centrami je predovšetkým:

 • zlepšené podnikateľské prostredie pre MSP;  
 • jednoduchší prístup MSP k finančným schémam pre podporu inovácií;
 • komunikácia výsledkov výskumu a vývoja, ako aj inovačnej excelentnosti;
 • posilňovanie európskeho vedenia v priemyselných hodnotových reťazcoch;
 • podpora ekonomickej kohézie na regionálnej úrovni.

MSP využívajú nové technológie a inovácie na svoj hospodársky rast, preto sú podporované rôznymi regionálnymi, národnými a európskymi nástrojmi. Zhrnuté, využívanie klastrov pomáha lepšie využiť inovačný potenciál MSP.

Čo je to inovácia?
Vnímanie inovácie ako fenoménu má rôzne formy. Inovačný hodnotový reťazec je založený na logickom postupe, na začiatku ktorého nemusí nevyhnutne figurovať prevratný vynález – naopak, inovácia môže byť založená na dosiaľ známej technológií adaptovanej do nového kontextu na základe prelomovej myšlienky. Táto inovatívna myšlienka sa dostáva do súhry s priemyselným sektorom, výsledkom čoho je vznik nového typu priemyselnej aktivity, schopnej vyvinúť nový, jedinečný produkt alebo službu s vysokou pridanou hodnotou.

Inovácia je teda proces porušenia zaužívaných vzorov a adaptácia dostupnej technológie do úplne nového prostredia s úplne novým využitím. To vysvetľuje, prečo hrá v inovačnom procese kľúčovú úlohu multidisciplinarita.

Európska klastrová politika: Nástroje a programy

Na úrovni EÚ je klastrová politika zaradená do kompetenčného rámca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW).

Procesy podpory klastrovej politiky prebiehajú na troch vzájomne prepojených úrovniach.

 1. Podpora klastrov ako akcelerátorov inovačného procesu a transformácie priemyslu je uskutočňované pomocou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (aktuálne Horizont 2020);
 2. Budovanie kapacít medzi klastrami je podporované prostredníctvom programu COSME;
 3. Medziregionálna a medzinárodná spolupráca klastrov je podporovaná pomocou programu COSME a jeho nástrojov ESCP-S3 a ESCP-4i;

1. Horizont 2020

Z prostriedkov programu Horizont 2020 je podporovaný program INNOSUP-1 (2015 – 2020), zameraný na podporu medzisektorovej a medziregionálnej spolupráce MSP, s cieľom vytvoriť nové priemyselné hodnotové reťazce.

Ako výsledok aktivít medzi 2015 – 2017, INNOSUP-1 podporil 9 projektov, ktoré pomohli viac ako 3 000 MSP a podporilo 500 MSP priamo, prostredníctvom inovačných poukážok v hodnote 60 tis. EUR. Aktuálne prebieha celkovo 13 projektov.

Podporené projekty získali grant v maximálnej hodnote 5 mil. € na projekt, z ktorých 75% bolo určených na podporu inovácií v MSP. V rámci obdobia trvania programu do roku 2020 plánuje INNOSUP-1 priamo podporiť 2 000 MSP celkovým finančným objemom 130 mil. EUR.

! Dôležité: INNOSUP-1 aktuálne prijíma návrhy do ďalšieho kola výzvy s objemom 22,85 mil. €. Podávanie prihlášok je možné do 3. apríla 2019. Link na výzvu.

2. European Strategic Cluster Partnerships for smart specialisation investments – ESCP-S3

ESCP-S3 je nástrojom rámcového programu COSME a je určený na zvýšenie priemyselnej konkurencieschopnosti a investícií v EÚ prostredníctvom medziregionálnej spolupráce a networkingu medzi klastrami, a to v tematických oblastiach vo vzťahu k regionálnym stratégiám inteligentnej špecializácie (Regional Smart Specialisation Strategy) a modernizácii priemyslu.

Cieľom projektov ESCP-S3 je tiež zvýšiť zapojenie priemyselných hráčov do platformy Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation (S3P-Industry). Táto platforma podporuje regióny EÚ, ktoré si želajú pritiahnuť investície do priemyselných projektov pomocou bottom-up prístupu – na základe medziregionálnej spolupráce, participácii v klastroch a zapojením priemyselnej sféry.

V súčasnosti je vytvorených 9 partnerstiev medzi klastrami v rôznych oblastiach, ako textilná výroba, bio farmaceutika, automobilový priemysel, informačné a komunikačné technológie, poľnohospodárska výroba a služby a i. Tieto partnerstvá fungujú od roku 2008 a zahŕňajú 57 národných klastrov z 19 krajín EÚ, prinášajúc priame či nepriame výhody približne 4 500 MSP.

3. European Strategic Cluster Partnerships for Going International – ESCP-4i

Cieľom nástroja ESCP-4i je vyvinúť a implementovať spoločné stratégie internacionalizácie pre MSP smerujúce na trhy tretín krajín.

Projekty ESCP-4i pomáhajú vyvíjať spoločné aktivity (napr. ekonomické misie, dohody o spolupráci, služby zjednodušujúce prístup na trh a i.), ktoré posilňujú schopnosť európskych MSP presadiť sa na trhoch tretích krajín iniciáciou dlhodobých strategických partnerstiev. Hlavnými cieľovými krajinami sú USA, Kanada, Japonsko, Čína a Singapur. Konkrétne dosiahnuté výsledky tejto iniciatívy nájdete tu.

V rámci ESCP-4i boli zatiaľ podporené dve generácie projektov. Prvá generácia (2016 – 2017) pozostávala z 15 spolufinancovaných partnerstiev a 10 partnerstiev na dobrovoľnom princípe. Druhá generácia (2018 – 2019) pozostáva z 25 spolufinancovaných partnerstiev, zahŕňajúcich celkovo 141 európskych klastrov zastupujúcich približne 17 000 MSP. Zoznam klastrov začlenených do týchto partnerstiev nájdete tu.

European Cluster Excellence Programme

Úspešný klaster sa zakladá predovšetkým na kvalitnom manažmente. Z tohto dôvodu bol vytvorený European Cluster Excellence Programme, cieľom ktorého je posilniť zručnosti manažérov klastrov a organizovať twinningové, networkingové a iné kolaboratívne aktivity, nevynímajúc študijné návštevy pomocou pilotnej schémy „ClusterXchange“. Všetky informácie o programe sú dostupné tu.

European Cluster Collaboration Platform

Jedinečná platforma pre vyhľadávanie partnerov/klastrových organizácií (partner search, matchmaking, newsletter a i) a získavanie všetkých relevantných informácií ohľadom klastrovej spolupráce v EÚ – https://www.clustercollaboration.eu/

Ďalšie príležitosti pre MSP v oblasti zlepšovania zručností

Nadchádzajúce udalosti

EU CLUSTER WEEKS (2018 – 2019):

Viac informácií o klastroch v SR: