SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Jarná edícia V4 Tréningu pre projektových manažérov

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Etické otázky
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európske partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Európsky obranný fond
 • Európsky výskumný priestor
 • Finančné otázky
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Oceán, moria a vody
 • Misia: Rakovina
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita
 • Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Partnerstvá: oblasť Zdravie
 • Partnerstvá: Partnerstvá naprieč témami
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne otázky
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Vesmírny program Únie
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci so svojimi partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (CZELO, PolSCA a NRDIO) organizuje v poradí už 11. edíciu V4 Tréningu pre projektových manažérov.

Jarná edícia tréningu sa bude konať v pondelok, utorok a vo štvrtok v dňoch 28., 29. a 31. marca 2022, vždy o dĺžke pol dňa. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situácia sa opäť uskutoční online.

Hlavnou ambíciou tréningu je zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov, a to poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, rozšírením povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizon Europe. Účastníci budú mať tiež možnosť nadobudnúť užitočné kontakty na pracovníkov Európskej komisie, ďalších kľúčových európskych stakeholderov, projektových manažérov z V4 a EÚ a mnoho ďalších zástupcov, ktorí pôsobia v Bruseli.

Tréning je určený pre projektových manažérov, ktorí majú základné poznatky o rámcových programoch, ako aj skúsenosti s ich fungovaním, ich organizácie majú jasný zámer aktívne participovať alebo už v niektorom rámcovom programe (H2020, prípadne FP7) participovali a majú motiváciu a ambície zvýšiť tak svoje šance na úspech. Tréning však nie je zameraný na samotné písanie projektových návrhov.

Podujatie bude opäť otvorené aj pre ďalšie partnerské krajiny, a tak sa školenia bude môcť zúčastniť celkovo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách nielen v krajinách V4, ale v rámci celej Európy.

Prihlasovanie

Pre účastníkov tréningu pôsobiacich vo výskumných inštitúciách so sídlom v SR je vyhradených 7 voľných miest.

Prihlásiť sa môžete pomocou registračného formuláru TU od 24. januára 2022, 10:00 hod. Registrácia bude otvorená do 21. februára 2022, 17:00 hod. Vybraní účastníci budú informovaní najneskôr do konca februára.

Organizátori si vyhradzujú právo výberu uchádzačov na základe informácií uvedených v prihlasovacom formulári, ako aj na základe zásady „prvý príde, prvý berie“. V prípade viacerých záujemcov z jednej organizácie bude vybraný iba jeden.  

Program školenia

Program tréningu zahŕňa prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe. Tréning tiež obsahuje interaktívne časti, ktoré ponúkajú možnosti networkingu, počas ktorých budú mať účastníci možnosť prezentovať svoju inštitúciu, vymeniť si skúsenosti pri príprave projektových návrhov či zdieľať dobré príklady praxe.

Tréning bude rozdelený do troch hlavných častí, podobne ako v predošlej edícii:

 • Horizon Europe: politický kontext a implementačné novinky
 • Budovanie kapacít: talenty a networking
 • Projektový manažment

V4 Tréning je bezplatný a je určený len pre tých uchádzačov, ktorí sa plánujú aktívne zúčastniť všetkých troch častí tréningu.

Detailný návrh programu bude zaslaný vybraným uchádzačom. Tréning bude prebiehať v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba pre slovenských účastníkov: Monika Bideau Repčíková (monika.repcikova@cvtisr.sk).

Zverejnené 19.1.2022, aktualizované 21.2.2022, slord