SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Horizont Európa: Aktualizácia pracovných programov a pracovného programu pre misie 2021-2022

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Etické otázky
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európske partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Európsky obranný fond
 • Európsky výskumný priestor
 • Finančné otázky
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Oceán, moria a vody
 • Misia: Rakovina
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita
 • Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Partnerstvá: oblasť Zdravie
 • Partnerstvá: Partnerstvá naprieč témami
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne otázky
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Vesmírny program Únie
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia dňa 15. decembra 2021 zverejnila aktualizovanú verziu pracovného programu na roky 2021 – 2022. Aktualizované boli tieto časti pracovného programu:

 • Všeobecný úvod
 • Výskumné infraštruktúry
 • Všetky klastre II. piliera
 • Rozširovanie účasti (Widening) a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA)

Taktiež bol aktualizovaný pracovný program pre misie.

Aktualizované verzie sú k dispozícii na Funding & Tenders portáli. Príslušné zmeny sú uvedené v časti „História aktualizácií“.

Okrem toho sa na Funding & Tenders portáli odporúča sledovať prípadné aktualizácie alebo zmeny jednotlivých tém výziev.

Prejsť na aktualizované verzie pracovných programov.

Pracovný program pre misie a informačné dni v januári 2022

Koncom septembra sa začala implementačná fáza misií zverejnením oznámenia Európskej komisie a plánov realizácie jednotlivých misií. Ako ďalší krok bol 15. decembra 2021 aktualizovaný pracovný program pre misie na roky 2021-22, ktorý obsahuje výzvy a témy na predkladanie projektových návrhov v rámci 5 misijných oblastí:

Nové výzvy v rámci misijných oblastí budú vyhlásené už 22. decembra 2021, ďalšie v januári 2022, s najbližšími uzávierkami marec-apríl 2022.

Ich prehľad nájdete v sekcii Aktuálne otvorené výzvy.

Európska komisia v súvislosti s aktualizáciou pracovného programu pre misie organizuje informačné dni, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. januára 2022. Viac informácií.

Zverejnené 17.12.2021, slord