SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Granty EHP a Nórska ako nástroj šírenia excelentnosti a rozširovania účasti

Odporúčame

aktuality/EEA_grants.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ height=“283″ width=“283″ />

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a Nórska ponúkajú pridanú hodnotu pri zvyšovaní schopností a zručností v oblasti výskumu, vzdelávania a inovácií, pri podpore „know-how“, ako aj pri umožnení výskumným pracovníkom a poskytovateľom vzdelávania z tzv. „nových členských štátov“ EÚ nadobudnúť medzinárodné skúsenosti a príležitosť spolupracovať na medzinárodnej scéne.

Granty EHP a Nórska predstavujú príspevky Islandu, Lichtenštajnska a Nórska s cieľom znižovať hospodárske a sociálne rozdiely a posilniť bilaterálne vzťahy a spoluprácu s 15 krajinami EÚ v strednej a južnej Európe a Pobaltí. Právny základ vychádza z Dohody o EHP. Podľa tejto dohody sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko súčasťou európskeho vnútorného trhu. Dohoda stanovuje spoločný cieľ spoločnej spolupráce pri znižovaní sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a posilňovaní spolupráce medzi európskymi krajinami.

V prípade grantov EHP a Nórska na roky 2014 – 2021 bol dohodnutý celkový príspevok 2.8 miliardy EUR do 15 prijímajúcich krajín. Priority na obdobie rokov 2014 – 2020 odrážajú priority EÚ a ich cieľom je reagovať na spoločné výzvy, ktorým čelí Európa.

Prostredníctvom grantov EHP a Nórska bol okrem iného podporený aj rozvoj poznatkov založených na výskume.

Hlavným účelom financovania výskumu v rámci grantov EHP a Nórska je podpora bilaterálnych výskumných projektov a podpora základného a aplikovaného výskumu. Financovanie zahŕňa budovanie kapacít vo výskume a podporu pre mladých výskumníkov.

V rokoch 2004-2009 poskytli granty podporu vo výške približne 82 miliónov EUR na výskumné projekty v 11 krajinách. Granty EHP a Nórska v rokoch 2009 – 2014 poskytli 108,2 milióna EUR na spoluprácu v oblasti výskumu so 6 krajinami.

Toto zhrnutie vychádza z nezávislého hodnotenia, ktorého cieľom bolo zdokumentovať výsledky podpory grantov EHP a Nórska pre oblasť výskumu, a vyhodnotiť, do akej miery vytvárajú tieto granty trvalo udržateľné partnerstvá. Správa sa zamerala na tri krajiny (Estónsko, Poľsko a Rumunsko) spomedzi jedenástich prijímateľov grantov.

Úplnú správu (vrátane kľúčových zistení, záverov a odporúčaní) s prílohami nájdete tu.

V prípade otázok týkajúcich sa hodnotenia alebo grantov EHP a Nórska sa obráťte na info-fmo@efta.int

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko podpísali so Slovenskou republikou 28. novembra 2016 nové memorandá o porozumení o grantoch pre roky 2014 – 2021.

Oblasti podpory:

  •      Rozvoj podnikania, inovácie a malé a stredné podniky
  •      Sociálny dialóg – dôstojná práca
  •      Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a začleňovanie Rómov
  •      Zmierňovanie zmien klímy a prispôsobenie
  •      Kultúrne podnikanie, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
  •      Občianska spoločnosť
  •      Dobré riadenie, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť a cezhraničná spolupráca
  •      Domáce násilie a rodové násilie

Naspäť na zoznam odporúčame Zdieľať na facebooku