SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Grantová výzva Nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

Odporúčame

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)
ESET Foundation is a new partner of You also have the chance! project – CVEK

V roku 2021 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

Odborným garantom a partnerom grantovej výzvy je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

CIEĽ PROGRAMU

Grantová výzva zameraná na zvýšenie úspešnosti slovenských podávateľov prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory pri príprave výskumného projektu, od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu. Očakávaný dopad mentoringovej schémy v strednodobom časovom horizonte:

– zvýšenie povedomia, účasti a najmä kvality výskumných návrhov podávaných slovenskými vedcami a výskumnými pracovníkmi,

– zvýšenie počtu projektov s pozitívnym hodnotením a projektov, ktoré postúpia do najužšieho finálneho výberu.

VÝŠKA GRANTU

Štipendium poskytované za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring pre spolu 6 individuálnych vedcov/žiadateľov, pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách, do výšky 5 000 eur na jedného vedca/podávateľa projektu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

Uzávierka prijímania žiadostí: 21. januára 2022

Zverejnenie výsledkov: 21. február 2022

Realizácia mentoringového projektu: od 22. februára 2022 – 30. novembra 2022

Záverečné vyúčtovanie projektov: do 18. decembra 2022

PRÍJEMCOVIA GRANTU

Iniciatíva je určená vedcom, ktorí spĺňajú podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil) a majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant v horizonte 3 rokov (a realizovať ho v slovenskej inštitúcii).

PROFIL PRÍJEMCU GRANTU

Profil „Starting“ výskumného pracovníka
ERC Starting Grants sú určené na podporu projektov mladých vedcov, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Uchádzačom môže byť vedec, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Profil „Consolidator“ výskumného pracovníka
ERC Consolidator Grants podporujú projekty vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Uchádzačom môže byť vedec, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Profil „Advanced“ výskumného pracovníka
Kategória ERC Advanced grant nemá obmedzenie v zmysle scientific age. Uchádzať sa oň môžu etablovaní vedci, pričom okrem projektu potrebujú aj preukázať svoje dosiahnuté výsledky za posledných 10 rokov. (Pozn.: čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.) Pri tejto kategórii sa očakáva, že vedec už dosiahol uznávané výsledky na medzinárodnej úrovni alebo ovplyvnil svoj vedný odbor.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZÍSKANIA GRANTU

1. zaslaný CV a track record podávajúceho vedca

2. zaslaný stručný 2-stranový opis projektového zámeru, ktorý má potenciál byť úspešne ohodnotený cez ERC NCP. Osobitnú pozornosť venujte objavnému charakteru a prelomovým aspektom výskumného projektu. Opíšte tiež možné dôsledky a načrtnite vedecký prístup.

Parametre: Pod schému ERC sa hodia tie typy výskumných zámerov, ktoré:

a) majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania,
b) otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín,
c) zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy,
d) predložiť je možné aj tzv. high-risk, high-gain výskumné zámery projektom, za predpokladu že sa jedná o projekt s potenciálom priniesť prelomovú vedu a originálne výsledky.

Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Celkovo ERC hodnotí projekty v troch kategóriách, pod ktoré sa zmestí akákoľvek téma:

–       vedy o živej prírode

–       fyzikálne vedy a inžinierstvo

–       sociálne a humanitné vedy

Uvedené kategórie by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (podrobnejšie informácie).

Inštitúcia, v ktorej plánuje rozvíjať svoj projektový zámer, sa musí nachádzať na Slovensku. Môže, ale nemusí sa jednať o inštitúciu, kde už žiadateľ pracuje.

V predvýbere prihlášok/žiadostí budú uprednostnení:
– finalisti ESET Science Award
– úspešní uchádzači iniciatívy Impulz (SAV)
– alumni programu SASPRO (SAV+STU+UK)
– najperspektívnejší absolventi ERC Visiting fellowships (SAV+UPJS)
– ex-podávatelia ERC projektového zámeru, ktorí dosiahli povzbudivé hodnotenie (cez ERC NCP)

Uvedené dokumenty prosím uploadnite najneskôr do 21. januára 2022 (do 23.59 hod.)

Ďalšie informácie a formulár na podávanie žiadostí nájdete tu.

Prevzaté z www.nadaciaeset.sk, zverejnené 3.12.2021, slord