SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európsky štatistický úrad (Eurostat) zverejnil publikáciu: Kľúčové údaje o Európe

Odporúčame

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

                                                                                  /Key_figures.jpg style=“vertical-align: middle;“ width=“211″ height=“300″ />

Publikácia Kľúčové údaje o Európe obsahuje oficiálne štatistiky, ktoré poskytujú množstvo informácií a ukazovateľov o členských krajinách EÚ. Pomocou ilustrovaných štatistík ponúka publikácia množstvo zaujímavých poznatkov o jednotlivých členských štátoch EÚ28 ako aj o štátoch Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), ktorými sú Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

Dokument  je rozdelený na tri hlavné kapitoly:

  1. Ľudia a spoločnosť (obyvateľstvo, zdravie, vzdelávanie, trh práce, životné podmienky a digitálna spoločnosť);
  2. Hospodárstvo a obchod (ekonomika a financie, ceny, medzinárodný obchod, podnikanie, výskum a vývoj, cestovný ruch);
  3. Životné prostredie a prírodné zdroje (doprava, energetika, životné prostredie a poľnohospodárstvo).

Publikáciu dostupnú v 3 jazykových verziách (EN, FR, DE) si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií: