SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európsky a regionálny prehľad výsledkov inovácií v EÚ: Edícia 2019

Odporúčame

Európska komisia dňa 17. júna 2019 zverejnila novú edíciu Európskeho prehľadu výsledkov inovácií (European Innovation Scoreboard), ktorý poskytuje komparatívne porovnanie krajín EÚ a ďalších európskych či susedných krajín a hodnotí relatívne silné a slabé stránky národných inovačných systémov, čím pomáha štátom identifikovať oblasti s potrebou zlepšenia. Spoločne s prehľadom inovácií podľa jednotlivých regiónov je zároveň vypracovaný aj Regionálny prehľad výsledkov inovácií (Regional innovation scoreboard).

Z najnovších zistení vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky po sebe zlepšuje. Vôbec po prvýkrát v histórii vykázala Európa v oblasti inovácií lepšie výsledky než Spojené štáty. Voči Japonsku a Južnej Kórei však EÚ naďalej zaostáva a rýchlo ju dobieha aj Čína.

Tieto údaje sú doplnkom nedávnych odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny v rámci Európskeho semestra, v ktorých sa zdôrazňuje úloha výskumu a inovácií a ktoré obsahujú odporúčania na zvýšenie rastu produktivity a konkurencieschopnosti.

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2019: kľúčové zistenia

  • Na základe počtu bodov sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri, silní inovátori, mierni novátori a skromní inovátori. Lídrom v oblasti inovácií v EÚ na rok 2019 je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Fínsko, Dánsko a Holandsko. Spojené kráľovstvo a Luxembursko klesli z najvyššej skupiny inovačných lídrov do skupiny silných inovátorov. Estónsko, naopak, vstupuje do skupiny silných inovátorov po prvýkrát.
  • V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2011 zvýšila o 8,8 %. Inovačná výkonnosť sa od roku 2011 zvýšila v 25 členských krajinách EÚ. Výkonnosť sa najviac zvýšila v Litve, Grécku, Lotyšsku, na Malte, v Spojenom kráľovstve, Estónsku a Holandsku, najviac sa znížila v Rumunsku a Slovinsku.
  • Na globálnej úrovni EÚ predstihla Spojené štáty. EÚ má vo výkonnosti aj naďalej výrazný náskok pred Brazíliou, Indiou, Ruskom a Južnou Afrikou. Dobieha nás však Čína, ktorej inovačná výkonnosť rastie trikrát rýchlejšie než výkonnosť EÚ. V porovnaní s Japonskom a Južnou Kóreou EÚ zaostáva.
  • Vo vybraných oblastiach inovácií majú najvyššiu výkonnosť tieto krajiny EÚ: Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie; Luxembursko – atraktívne výskumné systémy; Francúzsko – financie a podpora; Nemecko – podnikové investície; Portugalsko – inovátori z radov MSP; Rakúsko – prepojenia; Malta – duševné vlastníctvo; Írsko – inovácie a ich vplyv na zamestnanosť a predaj;

Regionálny prehľad výsledkov inovácií na rok 2019: kľúčové zistenia

K európskemu prehľadu na rok 2019 je pripojený regionálny prehľad výsledkov inovácií. Obsahuje porovnávacie hodnotenie výkonnosti inovačných systémov vo všetkých 238 regiónoch 23 členských štátov EÚ (Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko a Malta sú zahrnuté na úrovni krajín). Do regionálneho prehľadu výsledkov inovácií sú okrem toho zahrnuté aj regióny z Nórska, Srbska a Švajčiarska.

Najinovatívnejšími regiónmi EÚ sú fínsky región Helsinki-Uusimaa, po ňom švédsky Štokholm a dánsky Hovedstaden. Pre 159 regiónov sa výkonnosť zvýšila v deväťročnom období pozorovania. Tohtoročný regionálny prehľad výsledkov inovácií poukazuje na silnú konvergenciu regionálnej výkonnosti, pričom výkonnostné rozdiely medzi regiónmi sa zmenšujú.

Výsledky pre Slovensko

Slovensko získalo v hodnotení 22. miesto a spoločne s ďalšími 13 členskými štátmi EÚ bolo zaradené do kategórie miernych inovátorov.

Hodnotenie bolo vypracované na základe 10 oblastí, ktoré obsahujú 30 pod-kategórií. Z hodnotenia vyplýva, že Slovensko vykazuje najlepšie skóre v oblasti predaja (Sales impact) a zamestnanosti (Employment impact), v ktorých bol zaznamenaný najsilnejší inovačný rast.

V oblasti predaja sa jedná o pozitívne výsledky pre export stredne vyspelých a vyspelých (high-tech) technológií a predaj celkom nových inovatívnych produktov pre trh a firmy. Naopak, export služieb založených na vedomostiach dosiahol skromné hodnotenie.

V oblasti zamestnanosti dosiahol ukazovateľ zamestnanosti v rýchlo rastúcich spoločnostiach silné skóre. Naopak, zamestnanosť v znalostne intenzívnych sektoroch dosiahla skromné hodnotenie.

Najslabšiu výkonnosť dosahuje Slovensko v oblastiach: financie a podpora, intelektuálne výhodyatraktívny výskumný systém. Celkovo sú najnižšie hodnotené nasledovné ukazovatele: výdavky vysoko rizikového kapitálu, žiadosti o medzinárodné patenty (PCT), ako aj celoživotné vzdelávanie.

Medzi zásadné, štrukturálne rozdiely, medzi SR a priemerom EÚ patria tie, v ktorých je SR nad priemerom EÚ – priemerný ročný rast HDP, podiel zamestnanosti vo výrobe a podiel na pridanej hodnote v podnikoch kontrolovaných zahraničnými investormi – a tie, v ktorých je SR nízko pod priemerom EÚ – podiel zamestnanosti v službách a znalostne intenzívnych sektoroch a výdavky súkromného sektora do výskumu a inovácií.

Celkovo sa inovačná výkonnosť Slovenska zvýšila o 5.8 percentuálnych bodov medzi rokmi 2011 – 2018.

Čo sa týka regiónov, Bratislavský kraj a západné Slovensko patria medzi rastúcich miernych inovátorov a stredné a východné Slovensko sú hodnotené ako mierni inovátori, kde výkonnosť inovácií klesla. Celkové hodnotenie Slovenska nájdete tu.

TIP: Objavte interaktívny nástroj European Innovation Scoreboard pre lepšiu navigáciu medzi jednotlivými krajinami či regiónmi na základe rôznych oblastí a ukazovateľov.

Viac informácií: