SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európske univerzity: Prinášame súhrn z informačného dňa, 18.12.2018

Odporúčame

Európske univerzity – Informačný deň, 18.12.2018

1.    Politický kontext
2.    Praktické informácie o publikovanej výzve
3.    Informácie pre slovenské univerzity – ako postupovať?

1. Politický kontext

„Európske univerzity“ je názov nového projektu a kľúčovej iniciatívy EÚ v procese vytvárania európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Iniciatíva ponúka európskym univerzitám jedinečnú možnosť vytvoriť si stále partnerské zväzky a prepájať akademickú a výskumno-inovačnú sféru.

Podľa slov T. Navracsisca, komisára pre Vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, sa iniciatíva už teraz teší z veľkého záujmu. Uviedol, že vzdelávanie sa ocitlo na popredných priečkach politickej agendy Európskej únie, predovšetkým po prijatí záverov Európskej rady zo samitu v Göteborgu (2017). Ambíciou európskych univerzít je pracovať na zlepšovaní EHEA a do roku 2025 vytvoriť európsky priestor bez bariér, v ktorom sa budú môcť mladí Európania voľne pohybovať a vzdelávať.

T. Navracsisc zdôraznil, že táto iniciatíva podporí zavádzanie inovácií vo vyučovacom procese, vytváranie cezhraničnej spolupráce a medzinárodných väzieb, zvýši atraktivitu európskych univerzít a obohatí štúdium o nové témy akými sú umelá inteligencia, živ. prostredie, počítačové systémy, podnikanie, kreativita či kritické myslenie. Okrem toho zvýši šance európskych študentov absolvovať študijnú mobilitu a získať diplom z viacerých univerzít zároveň. Do budúcnosti sa uvažuje o zavedení tzv. Európskeho spoločného diplomu, ktorý by bol automaticky uznaný vo všetkých krajinách EÚ.

Politická vízia počíta s vytvorením aspoň 20 aliancií európskych univerzít do roku 2024. Členské štáty EÚ vyjadrili plnú podporu tejto iniciatíve a tým udelili silný mandát pre DG EAC, aby pripravili a v októbri 2018 zverejnili prvú výzvu na predkladanie projektov pre pilotnú fázu.  V prvej, pilotnej, a druhej fáze projektu bude vybraných po 6 aliancií a v ďalších fázach projektu sa tento počet navýši. Dĺžka financovania projektu je 3 roky. Zároveň iniciatíva kladie značný dôraz na geografické rozloženie univerzít, ktoré by mali pochádzať zo všetkých kútov Európy, či už je to sever, juh, východ alebo západ.

Ambiciózny projekt európskych univerzít iniciuje transformáciu systému vysokoškolského vzdelávania v Európe. Víziou projektu je spojiť Európanov, pripraviť mladú generáciu na prebiehajúce spoločenské zmeny, a zároveň zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť európskych univerzít.

Celý model európskych univerzít spočíva vo vytvorení univerzitných aliancií, ktoré budú zdieľať spoločnú stratégiu a snažiť sa o prepájanie vzdelávania, výskumu a inovácií, a to na lokálnej, národnej a európskej úrovni. Prinesie výhody študentom, ktorí budú môcť využiť túto spoluprácu, vytvoriť si unikátny študijný program výberom predmetov z rôznych univerzít a v rôznych jazykoch, ako aj absolvovať zahraničnú mobilitu a získať diplom z viacerých univerzít zároveň. Jedná sa teda o širšie možnosti ako v Erasmus+ programe, ktorý ponúka klasickú mobilitu. Mobilita študentov bude štruktúrovaná a bude obohatená o nové prvky. Navyše, aj univerzitný personál bude môcť využívať zvýšené možnosti mobility medzi partnerskými inštitúciami.

Vytvorené aliancie budú otvorené novým partnerstvám s podnikmi, výskumnými inštitútmi a inými organizáciami a budú tak vzorom pre okolité inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Nový prvok predstavuje virtuálna, či zmiešaná mobilita, kedy budú študenti možnosť absolvovať kurzy ponúkané partnerskými inštitúciami pomocou internetového prepojenia.

Hlavné princípy:

 • Inklúzia a otvorenosť: zastúpenie všetkých študijných oblastí
 • V každej aliancii musia byť zapojené min. 3 inštitúcie zo všetkých typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Maximálny počet nie je stanovený, avšak odporúčaný počet partnerov sa pohybuje medzi 4 – 6.
 • V každej aliancii musia byť zapojené min. 3 krajiny z Erasmus+ programových krajín

2. Praktické informácie o zverejnenej výzve

Informačný deň dňa 18.12.2018 priniesol detailné informácie o v poradí prvej zverejnenej výzve na predkladanie projektov. Za administratívne riadenie projektu je zodpovedná Výkonná agentúra EK pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Spustená pilotná fáza je v plnom rozsahu založená na bottom-up princípe a otestuje rôzne vízie, ktoré univerzity navrhnú. Univerzity tak budú sami vytvárať charakter projektov a od návrhov očakáva sa veľmi vysoká miera ambicióznosti a kreativity.

 • Hodnotiaci proces

Pri posudzovaní projektov sa bude prihliadať na nasledovných 5 hodnotiacich kritérií:

 1. Relevance of the proposal: Aká je ambícia projektu? Čím konkrétne sa odlišuje návrh od tých ostatných? Čím je projekt unikátnym? Ponúka niečo, čo v súčasnosti ešte neexistuje? Kde bude aliancia po 3 rokoch a ako sa bude vyvíjať po roku 2025? (max. 25 bodov)
 2. Geographical balance: Aká stratégia bola zvolená pri výbere partnerov? Je veľmi dôležité, aby sa pri výbere partnerov nezohľadňovali geografické kritériá len z povinnosti, ale aby  výber partnerov spadal do zreteľnej stratégie (max. 15 bodov)
 3. Quality of proposal and implementation: Je plán realizovateľný a jasne formulovaný? Aké sú indikátory, ktorými sa bude merať úspech projektu? (max. 20 bodov)
 4. Quality of alliance: Aké budú pravidlá a rozdelenie práce medzi partnerskými univerzitami? Akým spôsobom budú partneri spolupracovať? Budú všetky partnerské inštitúcie rovnako zapojené do spoločných aktivít? Akým spôsobom sa bude brať do úvahy spätná väzba študentov a personálu univerzity v procese zlepšovania kvality projektu? (max. 20 bodov)
 5. Sustainability and dissemination: Očakáva sa, že každá univerzita bude vzorom pre okolité univerzity, bude zohľadňovať princípy otvorenej vedy a zdieľať nadobudnuté skúsenosti a prispeje tým k vytváraniu EHEA (max. 20 bodov)

Predložené projekty budú hodnotené nezávislými externými expertmi. Každý návrh projektu bude hodnotený 3 expertmi, ktorí musia dosiahnuť kompromis a navrhnúť konečný počet bodov hodnotiacej komisii zloženej zo zamestnancov DG EAC a EACEA. Na záver experti skonsolidujú hodnotenie všetkých návrhov na záverečnom stretnutí v Bruseli a stanovia konečné poradie projektov.

Experti sa budú riadiť 2 základnými princípmi:

 1. Hodnotenie prebieha výlučne na základe projektového návrhu. Pokiaľ sú v projektovom návrhu nejasnosti, experti nekonzultujú žiadne dodatočné materiály či internetové stránky.
 2. Hodnotiť sa bude výlučne na základe 5 uvedených kritérií. Iné záležitosti, napr. reputácia inštitúcie nezohráva v hodnotení žiadnu úlohu.
 • Ako podať projekt

Každá partnerská inštitúcia musí disponovať podpísanou Chartou Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

 1. Registrácia na EACEA Účastníckom portáli (Participant Portal) a získanie kódu PIC. Každá univerzita disponujúca Chartou Erazmus už má svoj kód PIC priradený.
 2. Vyplnenie všeobecného formulára e-form a vypracovanie návrhu projektu.

Uzávierka prvej výzvy je 28/02/2019 (12:00). Po podaní projektu a pred uzávierkou ho môže koordinátor nahradiť novou verziou, pričom sa vždy počíta len posledná nahraná verzia.

Prvých 6 víťazných aliancií prvej výzvy bude vyhlásených v júli 2019. Univerzity si budú môcť zvoliť dátum začiatku projektu, ktorý bude medzi 01/09 – 01/12/2019.

Nasledujúca výzva bude zverejnená v júni 2019.

Detailné informácie, sprievodcu a modelový e-form k výzve nájdete na webstránke EACEA tu.

 • Rozpočet a finančné záležitosti

Rozpočet pre jednu alianciu bude 5 mil. EUR. Financovanie zo strany Európskej komisie je stanovené vo výške 80% oprávnených nákladov.

 • rozpočet pre personálne náklady a cestovné náklady nie je stanovený
 • max. 5% pre vybavenie a iné náklady (equipment and other costs)
 • max. 7% pre nepriame náklady (indirect costs)

Jedná sa o tzv. multi-beneficiary contract (min. 3 inštitúcie), v zastúpení koordinátora aliancie. Model zmluvy o grante je zverejnený na webstránke EACEA tu.

Zvyšných 20% finančných nákladov si musí aliancia zabezpečiť z iných zdrojov a nie je potrebné opísať tieto zdroje v podávanom návrhu.

Univerzitná aliancia si môže pridať ďalších asociovaných partnerov (podniky, organizácie, výskumné inštitúty a pod.), ktorí však nebudú príjemcami grantu.

 • Reporting projektu

Účastníci projektu vypracujú jednu priebežnú správu po uplynutí 18 mesiacov a jednu záverečnú správu skončení projektu

 • nakoľko sa jedná o pilotný projekt, v priebehu trvania projektu budú pravidelne organizované projektové stretnutia v Bruseli. Počas týchto stretnutí si budú účastníci vymieňať skúsenosti a odovzdávať spätnú väzbu pre DG EAC, a tým formovať charakter budúcich projektov.

3. Pre slovenské univerzity – ako postupovať?

Informácie a konzultácie pre slovenské univerzity zabezpečuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC), na ktorú sa môžete v prípade záujmu obrátiť.

Kontakt EACEA, Európska komisia: EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu