SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia hľadá odborníkov a odborníčky do pracovných skupín vedeckej diplomacie

Odporúčame

Európska komisia plánuje zriadiť neformálne pracovné skupiny zložené z odborníkov z vedeckých aj diplomatických komunít s cieľom rozvíjať potenciálne prvky budúceho európskeho rámca pre vedeckú diplomaciu. Hlavným cieľom pracovných skupín je prepojiť príslušné zainteresované strany v inovatívnom formáte a spoločne vypracovať odporúčania v procese spoločnej tvorby.

Zameranie jednotlivých piatich pracovných skupín bude zodpovedať nasledujúcim prioritám:

  • Strategické využitie vedeckej diplomacie na riešenie geopolitických výziev v roztrieštenom, multipolárnom svete
  • Vytvorenie strategickejšej, efektívnejšej a odolnejšej vedeckej diplomacie prostredníctvom vedeckých dôkazov a prognóz.
  • Posilnenie vedeckej diplomacie na delegáciách a veľvyslanectvách a podpora globálnej vedeckej diplomacie EÚ
  • Budovanie kapacít pre európsku vedeckú diplomaciu
  • Prierezová skupina pre definíciu, princípy a pridanú hodnotu EÚ európskej vedeckej diplomacie

Prihlásiť sa môžete do 31.10. 2023

Každá pracovná skupina bude zložená z cca. 20 členov, ideálne zhruba polovica z oblasti vedy a polovica z oblasti diplomacie. Od členov pracovných skupín sa očakáva, že budú vystupovať za seba, a nie za svoju inštitúciu. Účasť v pracovných skupinách je bez finančného nároku.

Členom pracujúcim na akademickej pôde sa môžu v prípade potreby preplatiť cestovné náklady po dohode s Európskou komisiou.

Každej pracovnej skupine bude predsedať vedec a diplomat, ktorých vyberie Európska komisia s podporou riadiaceho tímu, ktorý poskytuje poradenstvo v oblasti európskeho rámca pre vedeckú diplomaciu, ktorý pozostáva zo zástupcov hlavných komunít zainteresovaných strán.

Každá pracovná skupina by mala vypracovať súbor odporúčaní, ktoré môžu byť následne overené odbornými rozhovormi s odborníkmi alebo podobnou formou „overenia skutočností“.

Očakáva sa, že pracovné skupiny začnú virtuálnym úvodným stretnutím v novembri alebo decembri 2023 a svoju úlohu by mali dokončiť do 30. júna 2024 predložením zoznamu odporúčaných opatrení Európskej komisii.

Kandidáti musia mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ, s výnimkou kandidátov pracujúcich na akademickej pôde (napr. inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskumné organizácie, neziskové akademické think-tanky a združenia), ktorí môžu mať štátnu príslušnosť aj akejkoľvek krajiny pridruženej k programu Horizont Európa.

Viac informácií:

Prihláška

Výzva na účasť v pracovnej skupine

Zverejnené 17.10. 2023, slord