SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Dotazníkový prieskum o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v novembri 2019 dotazníkový prieskum zameraný na účasť slovenských organizácií v európskom programe na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020.

Vaše odpovede nám pomôžu zmapovať hlavné dôvody vedúce k účasti, resp. neúčasti v projektoch v rámci tohto programu. Na základe získaných údajov pristúpime k návrhu odporúčaní pre slovenské subjekty vedúce k vyššej úspešnosti v rámcových programoch EÚ, ako aj konkrétnych opatrení systematickej národnej podpory pre nadchádzajúci program Horizont Európa (2021 – 2027).

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút. Ak nám v závere dotazníka zanecháte e-mailový kontakt, pošleme Vám výsledky prieskumu.

Ďakujeme za Váš čas.

>>> Prejsť na prieskum