SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COST Academy

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/COST_Header-Kopie.png style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Program Európskej spolupráce vo vedeckom a technickom výskume (European Cooperation in Science and Technology – COST) vytvoril predčasom vzdelávaciu iniciatívu s názvom „COST Academy“ v Bruseli. Iniciatíva zahŕňa aj online školenia a webináre na podporu akcií COST (COST Actions). Školenia, semináre a mentoring pre výskumníkov, ktorí sa už zúčastňujú na akciách COST, sa týkajú tém, ktoré sú dôležité pre výkon akčných sietí.

Iniciatíva vychádza z politiky excelentnosti a inkluzivity COST, ktorej cieľom je podporiť nedostatočne zastúpených výskumných pracovníkov, ako sú mladí výskumní pracovníci a výskumní pracovníci z cieľových krajín v oblasti inkluzivity.

Viac informácií: